• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว440-21สค62]การจัดการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติขัันพื้นฐาน ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว434-21สค62]การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์

  [พร0023.3/ว436-21สค62]สำรวจข้อมูลกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

  [พร0023.3/ว3477-21สค62]ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว432-20สค62]แนวทางการสมัครโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ฯ

  (แบบรายงาน)

  [พร0023.3/ว431-19สค62]ตรวจสอบและรวบรวมรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว3440-19สค62]สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน

  [พร0023.3/ว429-16สค62]แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว425-16สค62]รายงานข้อมูลการใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ ฯ

  [พร0023.3/ว420-15สค62]ให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562

  [พร0023.3/ว421-16สค62]โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งงเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  [พร0023.3/ว419-15ส.ค.62]แจ้งเลื่อนประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนฯ

  ยกเว้นอำเภอหนองม่วงไข่

  [พร0023.3/ว3346-13สค62]ขอความร่วมมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี

  [พร0023.3/ว3347-13สค62]ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว415-13สค62]การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดแพร่

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว3345-13สค62]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562

  [พร0023.3/ว3323-9สค62]ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

  [พร0023.3/ว3322-9สค62]การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว3325-13สค62]การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปรการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว410-13สค62]มอบหมายให้พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนนักงานท้องถิ่นมอบหมา่ยมีอำนาจเปรียบเทียบตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในเขตจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว408-8สค62]คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก กำหนดจัดประชุมประจำปี สมัยที่ 75

  [พร0023.3/ว407-8สค62]หน่วยตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ได้ปรับเปลี่ยนกฏระเบียบในการลงทะเบียนเข้านิวซีแลนด์แบบออนไลน์ ฯ

  [พร0023.3/ว406-8สค62]การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว3316-9สค62]โครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2562

  [พร0023.3/ว409-9สค62]การประชุมปิดตรวจการตรวจสอบดำเนินงาน (กลุ่มย่อย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการ)

  [พร0023.3/ว3311-8สค62]พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562

  [พร0023.3/ว3305-8สค62]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกบูรณาการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

  [พร0023.3/ว3302-7สค62]แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

  [พร0023.3/ว403-6สค62]การเก็บรวบรวมข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมตามตัวชี้วัดที่ 39 ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว3265-5สค62]การประกวดจัดการขยะมูลฝอย อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที