• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5070
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว400-5สค62]ขอความร่วมมือดำเนินสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว399-5สค62]โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด

  [พร0023.3/ว398-5สค62]การประชุมชี้แจงการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว394-2สค62]การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่และคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

  [พร0023.3/ว393-2สค62]แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษา

  [พร0023.3/ว392-2สค62]เร่งรัด อปท.ในพื้นที่ ที่ยังไม่จับคู่ ศาสนสถาน ในลักษณะ 1 อปท.ให้มี 2 ศาสนสถาน

  [พร0023.3/ว391-2สค62]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว390-2สค62]แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม

  [พร0023.3/ว389-2สค62]ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว388-2สค62]คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครุสภา ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว3199-1สค62]การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย

  [พร0023.3/ว387-2สค62]การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 นครแม่สอด อากาซาเกมส์

  [พร0023.3/ว386-2สค62]การดำเนินโครงการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว385-2สค62]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11 - 15

  [พร0023.3/ว3201-1สค62]ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว3200-1สค62]รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว383-1สค62]แจ้งแนวทางการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด และ อำเภอสะอาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว381-1สค62]ส่งสำเนารายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว3179-31กค62]ส่งคู่มือืนวทรางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

  [พร0023.3/ว3178-31กค62]สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว3177-31กค62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย 2562

  [พร0023.3/ว3176-31กค62]ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 2561

  [พร0023.3/ว3175-31กค62]สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัด

  [พร0023.3/ว3174-31กค62]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ chOPA & chiPA Game

  [พร0023.3/ว379-31กค62]การประชุมผ่านระบบ Web conference เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สค 62

  [พร0023.3/ว10003-30ก.ค.62]ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงายผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูยน์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2562

  [พร0023.3/ว3140-30ก.ค.62]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างอปท.ในการจัดทำบริการสาธารณะ

  [พร0023.3/ว3142-30ก.ค.62]ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  [พร0023.3/ว376-30ก.ค.62]การจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV

  [พร0023.3/ว3112-26กค62]การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2562) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที