• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5041
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2833-8กค62]การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2832-8กค62]ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต

  [พร0023.3/ว9031-8กค62]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  [พร0023.3/ว2836-8กค62]ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Success of Waste Separation - Chang for good ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปี 2562

  (นายก อบจ.แพร่ นายก เทศบาลเมืองแพร่ นายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ )

  [พร0023.3/ว2822-5กค62]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด

  (เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว349-5กค62]มอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)

  [พร0023.3/ว348-5กค62]หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2)

  [พร0023.3/ว347-5กค62]แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว346-5กค62]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว2786-3กค62]ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562

  [พร0023.3/ว343-1กค62]โครงการ 9 ย่างะเพื่อสร้างลูก

  [พร0023.3/ว2767-3กค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562)

  [พร0023.3/ว2766-3กค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)

  [พร0023.3/ว2765-3กค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562)

  [พร0023.3/ว340-1กค62]จัดทำคู่มือการจัดการปผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และคู่มือจัดข้อมูลรายละเอียดที่ดิน

  [พร0023.3/ว8672-28มิย62]การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

  [พร0023.3/ว338-28มิย62]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2702-27มิย62]โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว289-27มิย62]ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

  [พร0023.3/288-27มิย62]โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบ 62 

  [พร0023.3/ว2681-26มิย62]การปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งเพิ่มเติมผู้ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2684-26มิย62]แจ้งรายชื่อโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน

  [พร0023.3/ว336-26มิย62]ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

  [พร0023.3/ว335-26มิ.ย.62]ดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น2ระดับ

  เฉพาะ อำเภอลอง อำเภอร้องกวาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

  [พร0023.3/ว333-24มิย62]โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว332-24มิย62]ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว331-24มิย62]กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว330-24มิย62]รายงานข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว328-20มิย62]โครงการสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว327-20มิย62]ประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที