• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว326-20มิย62]จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว325-20มิย62]กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา

  [พร0023.3/ว2563-19มิย62]แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว318-17มิย62]สมัครประสงค์เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว315-14มิย62]แจ้ง เนื่องจากได้ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว314-14มิย62]แจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯ

  [พร0023.3/ว309-14มิย62]แจ้งการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว2497-13มิย62]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2496-13มิย62]การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว2488-13มิย62]การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  [พร0023.3/ว2479-12มิย62]หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  [พร0023.3/ว2469-12มิย62]แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว2445-11มิย62]การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว305-11มิย62]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินตนเอง ฯ

  [พร0023.3/ว303-10มิย62]เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กให้แล้วเสร็จ ฯ

  [พร0023.3/7636-10มิย62]แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2413-7มิย62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.3/ว2412-7มิย62]ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  [พร0023.3/ว2410-7มิย62]การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว295-6มิย62]แผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว2360-5มิย62]เร่งรัดการรายงานข้อมูลตาม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ไปโหลดใน www.dla.go.th หนังสือสั่งการ ที่ มท 0819.3/ว1875 ลงวันที่ 14 พ.ค. 62)

  [พร0023.3/ว2341-4มิย62]การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

  [พร0023.3/ว2336-4มิย62]การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด

  [พร0023.3/ว292-5มิย62]ให้สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว291-5มิย62]ให้ อปท.แจ้งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ที่เข้าจะเข้าร่วมโครงการฯ ให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้ในการอบรมด้วย

  [พร0023.3/ว290-5มิย62]แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว289-4มิย62]จัดส่งข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2330-4มิย62]ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

  [พร0023.3/ว2329-4มิย62]ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปภัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ

  [พร0023.3/ว2322-4มิย62]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที