• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2029-15พค62]การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)     (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

  [พร0023.3/ว243-14พค62]ส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว242-14พค62]มีมติรับทราบการขยายกำหนดการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ฯ

  [พร0023.3/ว2018-14พค62]เชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด

  [พร0023.3/ว240-13พค62]แจ้งประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)

  [พร0023.3/ว239-13พค62]แจ้งการสำรวจผลการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ ฯ

  [พร0023.3/ว238-13พค62]ส่งเอกสารใบสมัครสำเนาข้อมูลตามแบบประเมินตนเอง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1927-7พ.ค.62]แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานปฎิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะจ.แพร่

  (ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ นายก ทต.บ้านปิน และนายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว1941-8พค62]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

  [พร0023.3/ว1942-8พค62]การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว233-7พค62]รายงานสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  [พร0023.3/ว1926-7พค62]การปรับปรุงบ่อขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

  [พร0023.3/ว1923-7พค62]ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/ว1922-7พค62]โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1903-3พค62]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1908-3พค62]การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1876-2พค62]โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1875-2พค62]การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1874-2พค62]โครงกาเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว1824-30เมษ62]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา

  [พร0023.3/ว1823-30เมษ62]การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด

  [พร0023.3/ว1822-30เมษ62]การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

  [พร0023.3/ว1821-30เมษ62]การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

  [พร0023.3/ว1820-30เมษ62]ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญยัติการสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว1827-30เมษ62]การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/ว1806-30เมษ62]การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว1805-30เมษ62]ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว1794-30เมษ62]การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น 2562

  [พร0023.3/ว228-29เมษ62]แจ้งขยายการรายผลการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ

  [พร0023.3/ว1799-30เมษ62]การดำเนินงานตามมาตรการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที