• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5051
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว227-29เมษ62]การส่งเสริมใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ฯ

  [พร0023.3/ว222-29เม.ษ.62]ขอส่งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว223-29เม.ษ.62]ขอให้พิจารณาไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพตามกฎกระทรวง(พ.ศ.2535)

  [พร0023.3/ว224-29เม.ษ.62]สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้โอนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  [พร0023.3/ว225-29เม.ษ.62]รายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกจากระบบรายงาน 506

  [พร0023.3/ว220-29เม.ษ.62]ติดตามการสอบถามปัญหาด้านความพร้อมของอปท.ในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจเจ้าท่าตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

  [พร0023.3/ว219-29เม.ษ.62]การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของอปท.

  [พร0023.3/ว218-29เม.ษ.62]ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาครั้งที่2

  [พร0023.3/ว217-29เม.ษ.62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 22-24

  [พร0023.3/ว1770-29เม.ษ.62]การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

  [พร0023.3/ว1752-26เมษ62]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดกหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว216-26เมษ62]ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ในการเปิดไฟล์ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสิทธิ์

  [พ0023.3/ว215-26เมษ62]สำรวจข้อมูลจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว1743-26เมษ62]การขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  [พร0023.3/ว1727-24เม.ษ.62]ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดเพียงพอและปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ไทย

  [พร0023.3/ว1726-24เม.ษ.62]แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี(Go Green Plus)

  [พร0023.3/ว210-24เมษ62]กำหนดจัดประชุมการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)ผ่านระบบ web conference

  [พร0023.3/ว207-24เมษ62]แจ้งการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562

  [พร0023.3/ว206-24เมษ62]แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรายชื่อกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่งดังนี้

  [พร0023.3/ว205-24เมษ62]พระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา 63

  [พร0023.3/ว204-24เมษ62]เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร.0023.3/ว1685-23เมษ62]การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3,4)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

  [พร0023.3/ว1709-24เมษ62]ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2562

  [พร0023.3/ว1708-24เมษ62]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 /2562(1 เมษายน 62)

  [พร0023.3/ว1686-23เมษ62]การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร

  [พร0023.3/ว1670-22เมษ62]การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

  [พร0023.3/ว198-19เมษ62]กำหนดจัดประชุมสัมมนา MICE Clinic

  [พร0023.3/ว197-19เมษ62]สถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

  [พร0023.3/195-18เมษ62]การดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบ info เรื่องหอกระจายข่าว

  [พร0023.3/ว1554-11เมษ62]ขอความร่วมมือเสริมสร้างไบโอดีเซล ปี 20

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที