• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4284-15กย63]ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านฯ

  [พร0023.3/ว4221-9กย63]การประเมินผู้บริหารองคืการ(ผู้บรหารท้องถิ่น)ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว4277-14กย63]แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว4220-9กย63]ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

  [พร0023.3/ว4219-9กย63]การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว4218-9กย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดเหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการศึกษาท้องถิ่น) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)(เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว4209-9กย63]การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์

  [พร0023.3/ว372-8กย63]แจ้ง อปท.ทุกแห่งรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านทางเพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย

  [พร0023.3/10540-8กย63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2) 2563

  [พร0023.3/ว4200-8กย63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ฉบับที่ 2 ) 2563

  [พร0023.3/ว367-8กย63]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

  [พร0023.3/ว4194-8กย63]การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  [พร0023.3/ว365-8กย63]หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ อปท.

  [พร0023.3/ว4190-8กย63]ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2563 ฯ

  [พร0023.3/ว4166-2กย63]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าประปา)

  [พร0023.3/ว4165-2กย63]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)

  [พร0023.3/ว362-2กย63]แจ้ง อปท.ส่งแผนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2565

  [พร0023.3/ว4131-1กย63]การรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

  [พร0023.3/ว4121-31สค63]การประชุมกิจกรรมและการสำรวจและการอบรมการใช้ Appication

  [พร0023.3/ว4114-1กย63]การเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษ 63)

  [พร0023.3/ว4104-31สค63]แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

  [พร0023.3/ว4100-31สค63]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 5

  [พร0023.3/ว4099-31สค63]โครงการพัมนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ

  [พร0023.3/ว4097-31สค63]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

  [พร0023.3/ว358-31สค63]แจ้ง อปท.ส่งประกาศการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว4095-28สค63]แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว4072-27สค63]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชดเชยวัหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว354-27สค63]แจ้งอำเภอสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินฯ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว4060-27สค63]การมอบเกียรติบัตรอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว352-27สค63]แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที