• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว175-29มีค62]ขอยกเลิกแบบรายงานการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1339-29มีค62]โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15

  [พร0023.3/ว1338-29มีค62]การก่อสร้างสถานนีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1337-29มีค62]หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจการถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ

  [พร0023.3/ว1336-29มีค62]การสอบถามปัญหาด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบหมายและรับมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติในการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1335-29มีค62]แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วนเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก

  [พร0023.3/ว1334-29มีค62]ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  [พร0023.3/ว1333-29มีค62]การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว1331-29มีค62]การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.3/ว1330-29มีค62]กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอเงส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

  [พร0023.3/ว1329-29มีค62]การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1328-29มีค62]การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตการศึกษา

  [พร0023.3/ว1327-29มีค62]แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว1326-29มีค62]มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว1325-29มีค62]การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1295-27มีค62]เลื่อนการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ(เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

   

  [พร0023.3/168-27มีค62]สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าว

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

   

  [พร0023.3/ว1281-27มีค62]การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบ 59 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1252-26มีค62]แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว172-26มีค62]แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในระดับจังหวัด 2562 - 2566

  [พร0023.3/ว1250-26มีค62]โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6/2562

  [พร0023.3/ว1249-26มีค62]การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมเรียนรู้

  [พร0023.3/ว170-25มีค62]ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประชาชน

  [พร0023.3/ว1236-25มีค62]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1335-25มีค62]การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว1210-25มีค62]การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว1136-20มีค62]เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ(เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว162-22มีค62]ข้อสั่งการนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 62

  [พร0023.3/ว1181-22มีค62]ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม

  [พร0023.3/ว1183-22มีค62]การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที