• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5041
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว1184-22มีค62]ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 62 และการประกวดคลิปวิดีโออนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ

  [พร0023.3/ว158-21มีค62]ดำเนินการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนสำหรับเสริมศักยภาพจัดการศึกษาท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว157-21มีค62]แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแพร่

  (เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ นายก ทต.ป่าแมต และ นายก ทต.ร้องกวาง)

  [พร0023.3/ว1152-21มีค62]โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 62

  [พร0023.3/ว156-20มีค62]โครงการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการถ่ายทำเอกสารหลักฐานการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  [พร0023.3/ว1142-20มีค62]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

  (เฉพาะนายก ทต.บ้านปิน นายก อบต.เหมืองหม้อ นายก ทต.ป่าแมต และ นายก ทต.ร้องกวาง)

  [พร0023.3/ว1143-20มีค62]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน

  [พร0023.3/ว153-20มีค62]แบบรายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562

  (สิ่งทีส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/4064-20มีค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562)

  [พร0023.3/ว152-19มีค62]จัดแจกหนังสือ สนามเด็กเล่น ปัญญา 

  [พร0023.3/4033-19มีค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

  [พร0023.3/ว1118-19มีค62]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561

  [พร0023.3/ว151-19มีค62]กำหนดจัดประชุมซักซ้อมการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี62

  [พร0023.3/3981-19มีค62]แบบประเมินตลาดมาตรฐานปลอดภัย Go Green Plus 

  (ไฟล์แนบ 1)

  [พร0023.3/ว1041-14มี.ค.62]แนวทางการปฎิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.

  [พร0023.3/ว145-13มีค62]ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว1021-13มีค62]การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ

  [พร0023.3/3689-12มีค62]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

  [พร0023.3/ว1014-12มีค62]การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

  [พร0023.3/ว1010-12มีค62]แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วตราวถ่านโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือนเมษายน - กันยายน 2562)

  [พร0023.3/ว141-11มีค62]แจ้งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 16

  (เอกสารเพิ่มเติม)

   

  [พร0023.3/ว140-8มีค62]มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ฯ

  [พร0023.3/3534-8มีค62]ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ สถ. อต. ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยได้อยู่ดีกินดี ครั้งที่ 1/2562

  [พร0023.3/ว958-8มีค62]โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว957-8มีค62]โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

  [พร0023.3/ว133-7มี62]สำรวจและรายงานข้อมูลการจัดทำ ธนาคารคัดแยกขยะ 

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/ว938-7มีค62]การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.1)   (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.2)   (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.3 ให้ไปโหลดได้ที่  www.dla.go.th หนังสือราชการ มท 0815.2/ว703 ลงวันที่ 22กพ62)

  [พร0023.3/ว138-7มีค62]กำหนดจัดโครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว121-1มีค62]แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(แผนที่แม่บท)

  [พร0023.3/ว933-7มีค62]การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที