• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว135-5มีค62]จัดส่งสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

  [พร0023.2/ว133-5มีค62]ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู (ศพด.)

  [พร0023.3/ว134-5มีค62]ขอเชิญเทศบาลสมัครการรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว132-5มีค62]ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

  [ำร0023.3/ว131-5มีค62]ให้รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ 

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

   

  [พร0023.3/ว904-5มีค62]ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสาถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย

  [พร0023.3/ว904-5มีค62]ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562

  [พร0023.3/ว430-5มีค62]กำหนดประชุมซักซ้อมการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบ 2562

  [พร0023.3/ว128-5มีค62]เชิญประชุมพัฒนาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว129-5มีค62]โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน

  [พร0023.3/ว124-28กพ62]โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส.

  [พร0023.3/ว859-1มีค62]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 

  [พร0023.3/ว122-28กพ62]กิจการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  [พร0023.3/ว120-28กพ62]จัดส่งสื่อความรู้เกี่ยวกับประชาชน เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

  [พร0023.3/ว119-28กพ62]จัดส่งสื่อความรู้เรื่อง วัณโรค ฯ

  [พร0023.3/ว117-28กพ62]แก้ไขแบบรายงานการปฏิบัติเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว839-28กพ62]ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว838-28กพ62]การแยกประเภททรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว837-28กพ62]การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว801-26กพ62]การดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562

  [พร0023.3/2756-25กพ62]แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว797-25กพ62]ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว796-25กพ62]ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต

  [พร0023.3/ว793-25กพ62]ความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว107-22กพ62]ให้โรงเรียนเขียนโครงการและกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและแนวทางในการแก้ปัญหาโรงเรียนละไม่เกิน 50,000 บาท

  [พร0023.3/ว104-21กพ62]แจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุม คณะกรรมการระดับสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ฯ

  [พร0023.3/ว744-21กพ62]ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว740-21กพ62]การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

  [พร0023.3/2477-18กพ62]การมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

  [พร0023.3/ว687-15กพ62]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที