• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว698-15ก.พ.62]ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีพ.ศ.2562

  [พร0023.3/ว699-15ก.พ.62]การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  [พร0023.3/ว688-15กพ62]โครงการเฝ้าระวังโีรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2562

  [พร0023.3/ว96-13ก.พ.62]เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

  [พร0023.3/ว631-13กพ62]ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

  [พร0023.3/ว578-11กพ62]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกคควัน ปี 2561 - 2562

  [พร0023.3/ว90-7กพ62]สรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตามแบบรายงาน ฯ

  [พร0023.3/ว1929-7กพ62]ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว87-6กพ62]รายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง

  [พร0023.3/ว541-6กพ62]ขอให้สำรวจกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว86-6กพ62]แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและตรวจสอบว่ายอดเงินภาษีจัดสรรขององคืการบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการโอนเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ฯ

  [พร0023.3/1796-4กพ62]แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว526-5กพ62]โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบ 62 

  [พร0023.3/ว525-5กพ62]ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018

  [พร0023.3/ว84-5กพ62]รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ฯ LPA

  [พร0023.3/ว79-4กพ62]แจ้งเลื่อนประชุม คณะกรรมการระดับสนามสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

  [พร0023.3/ว78-1กพ62]ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

  [พร0023.3/ว483-1กพ62]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งวงดที่ 2 จำนวน 1 เดือน 

  [พร0023.3/ว482-1กพ62]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน(มีนาคม 2562)

  [พร0023.3/ว478-1กพ62]โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 2561

  [พร0023.3/ว477-1กพ62]การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว476-1กพ62]ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/59-31มค62]สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าว

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว423-29มค62]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1 )

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]   [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]   [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

   

  [พร0023.3/ว70-30มค62]โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 132)

  [พร0023.3/ว69-30มค62]การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว64-29มค62]รายงานข้อมูลการกู้เงินทุกสัญญาเงินกู้และจากทุกแหล่งเงินกู้ รวมถึงบันทึกและยืนยันสถานะไม่ได้กู้เงินในระบบ(INFO)

  [พร0023.3/ว62-28มค62]ตรวจสอบการลงทะเบียนและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน

  [พร0023.3/ว60-28มค62]ได้รับชำระค่าลงทะเบียนครบทุกรุ่น โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.3/ว403-25มค62]การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที