• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว5158-27ธค61]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2562

  [พร0023.3/ว565-27ธค61]รายงานผลการยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบ 62

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/564-26ธค61]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกาาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว648-26ธค61]แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดการอบรมครูทางไกล ฯ

  [พร0023.3/ว563-26ธค61]โครงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่ง ฯ

  [พร0023.3/ว559-24ธค61]ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 - 2561

  [พร0023.3/ว5012-19ธค61]มาตรการปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5078-24ธค61]โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯ

  [พร0023.3/ว5077-24ธค61]การสำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี ฯ

  [พร0023.3/ว5074-24ธค61]การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  [พร0023.3/ว5069-21ธค61]การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย

  [พร0023.3/ว5065-21ธค61]หารือการขอรับเบี้ยความพิการ

  [พร0023.3/ว557-21ธค61]จัดทำการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการคัดเลือกคลองต้นแบบของ อปท.ระดับจังหวัด วันที่ 28 ธค 61 เวลา 9.30 น.

  [พร0023.3/ว5056-21ธค61]การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5055-21ธค61]ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนและ/สำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับการบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(no copy)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5046-20ธค61]ส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุคนพิการ รุ่นที่ 6 กลับต้นสังกัด

  [พร0023.3/ว5038-20ธค61]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

  [พร0023.3/ว4853-6ธค61]บันทึกข้อตกลงควมร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5025-20ธค61]การปรับปรุงข้อมูลการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย(cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว5018-19ธค61]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยหนาว ปี 2561 - 2562

  [พร0023.3/ว553-19ธค61]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม 60 วันแยกก่อนทิ้ง

  (เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)

  [พร0023.3/ว5003-19ธ.ค.61]การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

  [พร0023.3/ว5004-19ธ.ค.61]บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว552-19ธ.ค.61]แจ้งจากสภาอปท.เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์

  [พร0023.3/ว4994-18ธค61]การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี2561/62

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

   

  [พร0023.3/ว4991-18ธค61]ประกาศคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการ ฯ

  [พร0023.3/ว4990-18ธค61]โครงการความร่วมมือการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ฯ

  [พร0023.3/ว4948-14ธค61]โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว4988-18ธค61]ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว

  [พร0023.3/ว548-17ธค61]ขะเปียกครัวเรือน

  [ไฟล์แนบ]

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที