• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4565-20พย61]สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อกาคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว4514-16พย61]ประกาศประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561(ฉบับแก้ไขเฉพาะรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว494-16พย61]การเตีรยมความพร้อมในการดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว4511-16พย61]การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4475-14พย61]ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4473-14พย61]ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว486-14พย61]กาารับสมัครผู้คุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

  [พร0023.3/ว483-14พย61]การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด ฯ

  [พร0023.3/ว4453-13พย61]การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

  [พร0023.3/ว4454-13พย61]ขอรับการสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบ 63 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

  สิ่งที่ส่งมาด้วยดาวน์โหลดได้ที่ www.dla.go.th รายละเอียดหน้าสุดท้ายของหนังสือ

  [พร0023.3/ว4450-13พย61]การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่

  (เฉพาะ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ นายก ทต.บ้านปิน ประธานชมรมนายก อบต.จ.แพร่ นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว479-13พย61]กำหนดให้มีการอบรมตามโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ 5

  [พร0023.3/ว4448-13พย61]การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

  [พร0023.3/ว4446-13พย61]การดำเนินการตามบันทึกตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

  [พร0023.3/ว4449-13พย61]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว478-13พย61]การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว477-13พย61]รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในสถายศึกษาสังกัด อปท. ฯ

  [พร0023.3/ว476-13พย61]การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว475-12พย61]แก้ไขข้อความการดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์หนังสือ พร0023.3/ว4308 ลงวันที่ 8 พย 61

  [พร0023.3/ว4416-12พย61]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 2561

  [พร0023.3/ว4414-12พย61]โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2

  [พร0023.3/ว-9พย61]การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแพร่

  (เฉพาะ ประธานสามคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ นายก ทต.บ้านปิน ประธานชมรมนายก อบต. นายก อบต.เหมืองหม้อ)

   

  [พร0023.3/ว4403-9พย61]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]

  [พร0023.3/ว4402-9พย61]โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว471-9พย61]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ

  [พร0023.3/ว4397-9พย61]จัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบ 62 รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดำการศึกษาท้องถิ่น

  [พน0023.3/15929-8พย61]ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2560

  [พร0023.3/ว4391-8พย61]มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 18 วรรคสองของประกาศกรทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 2560

  [พร0023.3/ว470-8พย61]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต

  [พร0023.3/ว4382-8พย61]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที