• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว351-27สค63]หลักสูตรอบรมการจัดเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับครูชั้นสูง แบบออนไลน์

  [พร0023.3/ว4055-27สค63]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

  [พร0023.3/ว4045-26สค63]โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน การสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาปรเะทศ

  [พร0023.3/ว4026-25สค63]แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้สนการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/9944-25สค63]การบรรจุและแต้งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

  [พร0023.3/ว4012-25สค63]การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  [พร0023.3/ว4011-25สค63]การทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว4010-25สค63]แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4009-25สค63]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารและนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563

  [พร0023.3/ว4008-25สค63]การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว9937-24สค63]การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว3988-24สค63]การประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท.

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  (ไฟล์เพิ่มเติม 2)

  [พร0023.3/ว3977-24สค63]ร้องเรียนตลาดสดและตลาดนัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐาน

  [พร0023.3/ว343-20สค63]จัดส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว3950-20สค63]รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัมนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

  [พร0023.3/ว340-19สค63]แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการ และสถานที่ โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมและการการผลิตสื่อการสอนระดับปฐมวัยสำหรับ ศพด.

  [พร0023.3/ว3873-17สค63]ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

  [พร0023.3/ว3862-14สค63]การติดตามเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว339-18สค63]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  [พร0023.3/ว3913-18สค63]การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว3912-18สค63]การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2563

  [พร0023.3/ว3890-17สค63]การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล

  [พร0023.3/ว338-17สค63]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม

  [พร0023.3/ว3850-14สค63]หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  [พร0023.3/ว279-17สค63]ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ศาลแรงงานเคลื่อนที่

  [พร0023.3/ว3871-14สค63]แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3869-14สค63]โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว334-14สค63]การเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล

  [พร0023.3/ว333-14สค63]กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

  [พร0023.3/ว3868-14ส.ค.63]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที