• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4383-8พย61]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว465-7พย61]ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมฯ 5 ภาคเรียน(รอบที่ 1) ฯ

  [พร0023.3/ว4364-7พย61]การดำเนินการจัดซื้อจัดอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

  [พร0023.3/ว4363-7พย61]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ฯ

  [พร0023.3/ว4362-7พย61]ประชาสัมพันธ์และสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว4361-7พย61]การเตรียมคนไทยสู่สตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว461-6พย61]โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว460-6พย61]ดำเนินการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัด อปท. ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  [พร0023.3/ว459-6พย61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดจัดส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่าย ฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  [พร0023.3/ว4342-6พย61]ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 2558

  [พร0023.3/ว4341-6พย61]สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว4339-6พย61]แนวทางการสอบฌครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว15576-5พย61]การขอรับงบแหล่งกักเก็บน้ำ ปีงบ 63

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว4311-5พย61]การขอรับสนับสนุงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว4308-5พย61]ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย(พ.ศ. 2561 - 2563)

  [พร0023.3/ว4307-5พย61]การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)ปี 2562

  [พร0023.3/15573-5พย61]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกาเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว4309-5พย61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [พร0023.3/ว4306-5พย61]การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ภารกิจ 2-7)]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ภารกิจ 8-11)]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.1]    [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [พร0023.3/ว453-1พ.ย.61]ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลจิตอาสาดีเด่นพลังความดีเพื่อแผ่นดิน

  [พร0023.3/ว452-1พ.ย.61]กระทรวงการต่างประเทศได้นำส่งรายงานนโยบายสังคม5.0ของญี่ปุ่น

  [พร0023.3/ว4268-1พ.ย.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4232-30ต.ค.61]การดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาของอปท.

  [พร0023.3/ว4233-30ต.ค.61]รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่10 ปีการศึกษา2561และรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่7และครูดีเด่น ประจำปี2561

  [พร0023.3/ว4225-30ต.ค.61]ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพิ่มเติมฉบับที่3และฉบับที่4

  [พร0023.3/ว4224-30ต.ค.61]การกระจายรายได้สู้ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีโดยอปท.

  [พร0023.3/ว4227-30ต.ค.61]การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของอปท.ตามมาตรา 34/1แห่งพระราชบัญญัติรักาาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

  [พร0023.3/ว4228-30ต.ค.61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขอปท.ฉบับที่2 พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว4217-30ต.ค.61]การประกวดอปท.และสถานศึกษาในสังกัดอปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว4218-30ต.ค.61]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2561

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที