• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3991-17ตค61]เลื่อนประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารการจัดการขยะ[เฉพาะ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาล(นายก ทต.บ้านปิน)ประธานชมรม นายก อบต.จังหวัดแพร่(นายก อบต.เหมืองหม้อ)]

  [พร0023.3/ว3983-16ตค61]แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

  [พร0023.3/ว3980-16ตค61]แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันคุณภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  [พร0023.3/ว3984-16ตค61]พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว424-12ตค61]ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders'Program (YLP) ประจำปี 2562

  [พร0023.3/ว423-12ตค61]กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว3947-11ตค61]โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

  [พร0023.3/ว3962-12ตค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการสนับสนุนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ http://www.dla.go.th ที่ มท0816.2/ว3162 ลงวันที่ 5 ตค61)

  [พร0023.3/ว3946-11ตค61]แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan)

  [พร0023.3/ว3915-11ตค61]จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ

  [พร0023.3/ว413-10ตค61]ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล(แบบแสดงค่าไฟ 2561) แบบรายงานที่ 1 และ แบบรายงานที่ 2

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว411-10ตค61]แจ้งขยายการรายงานผลฯบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3896-9ตค61]ผลการคัดเลือกองอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ

  [พร0023.3/ว3895-9ตค61]การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

  [พร0023.3/ว3894-9ตค61]แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3893-9ตค61]มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)

  [พร0023.3/ว3892-9ตค61]โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว14260-9ตค61]การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข

  [พร0023.3/ว410-9ตค61]ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน จำนวนมือถือที่รวบรวมนำส่ง

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [พร0023.3/ว3870-8ตค61]ยกระดับ และการพัมนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัมนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ

  [พร0023.3/ว3865-8ตค61]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว3866-8ตค61]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  [พร0023.3/ว3867-8ตค61]เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ(เฉพาะ ประธานสมาคมสันนิบาต นายก ทต.บ้านปิน ประธานชมรมนายก อบต. นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว409-8ตค61]สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว405-5ตค61]แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ สำหรับผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน 2559

  [พร0023.3/ว403-4ตค61]สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดแพร่(สคจ.)

  [พร0023.3/ว399-3ตค61]ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อการควบคุมโรค

  [พร0023.3/ว401-4ตค61]การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว398-3ตค61]แจกจ่ายไวนิลประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจในภารกิจ การบริหารจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว397-3ตค61]โปสเตอร์ และแผ่นพับ โรคพิษสุนัขบ้า

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที