• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว334-28สค61]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562

  [พร0023.3/ว333-28สค61]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว3307-27สค61]การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว330-21สค61]กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการทำแผนงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด

  [พร0023.3/ว3281-23สค61]ประกาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2561

  [คะแนนรวม 5 ด้าน]

  [ด้านที่ 1]

  [ด้านที่ 2]

  [ด้านที่ 3]

  [ด้านที่ 4]

  [ด้านที่ 5]

  [พร0023.3/ว3253-22สค61]ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559

  [พร0023.3/ว3252-22สค61]แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564

  [พร0023.3/ว3251-22สค61]ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว327-21ส.ค.61]อปท.ลงข้อมูลในระบบinfo

  [พร0023.3/ว326-21สค61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักที่กิน และสินค้าชุมชน ลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว3199-20สค61]โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว325-21สค61]รับสมัครเข้าค่ายเยาวชน โครงการ Thailand Super Camp

  [พร0023.3/ว3214-21สค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)เพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว3200-20สค61]แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในการรับแจ้งและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542

  [พร0023.3/ว3177-17สค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว322-17สค61]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคนและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ

  [พร0023.3/ว321-17สค61]รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามแบบรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง

  [พร0023.3/ว319-16สค61]การดำเนินการรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการสึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

  [พร0023.3/ว3168-17สค61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการร่อนเร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย

  [พร0023.3/ว3167-17สค61]ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

  [พร0023.3/ว3154-16สค61]อบรมผู้บริหารตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว317-16สค61]การเผยแพร่ กิจกรมทางกาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว316-16สค61]โครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว315-16สค61]สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครัังที่ 10

  [พร0023.3/ว314-16สค61]รับฟังการบรรยายสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์เบื้องต้น

  [พร0023.3/ว3117-15ส.ค.61]การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของอปท.

  [พร0023.3/ว3076-9สค61]การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว11207-9ส.ค.61]การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน

  [พร0023.3/ว310-10ส.ค.61]ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับป.โทระยะเวลา1ปีและหลักสูตรระดับป.โท 2ปีฯ

  [พร0023.3/ว3091-10ส.ค.61]การจัดทำหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที