• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3090-10ส.ค.61]การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา(CATAS)ปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว309-9ส.ค.61]การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค

  [พร0023.3/ว308-9ส.ค.61]ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส

  [พร0023.3/ว 307-9ส.ค.61]โครงการสานต่อที่พ่อทำ บอกรักแม่ที่เบตง

  [พร0023.3/ว3067-6สค61]ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัมนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชน

  [พร0023.3/ว305-9สค61]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว3057-9ส.ค.61]เชิญประชุมคณธทำงานขับเคลื่อนปฎิบัติการเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีจังหวัดแพร่

  ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่(นายก ทต.บ้านปิน) ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่(นายก อบต.เหมืองหม้อ)

  [พร0023.3/ว3048-8สค61]รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว304-8สค61]แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันและแบบแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่พักนักกีฬาให้เทศบาลเมืองสุโขทัย

  [พร0023.3/ว303-8สค61]จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 2556 ประจำปีการศึกษา 2561

  [พร0023.3/ว302-8สค61]ดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว301-8สค61]งานเวทีท้องถิ่นถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว3014-6ส.ค.61]โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

  [พร0023.3/ว3010-6ส.ค.61]การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่อยงานภาครัฐและการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

  [พร0023.3/ว300-3สค61]กำหนดการจัดงาน Thailand Social Expo 2018

  [พร0023.3/ว2857-23กค61]โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

  [พร0023.3/ว2986-3สค61]โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงคุมโรคไข้เลือดออก

  [พร0023.3/ว2975-3ส.ค.61]การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  [พร0023.3/ว387-3ส.ค.61]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

  [พร0023.3/ว2892-26ก.ค.61]การประชุมเชิงปฎิบัติการ"โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)"

  [พร0023.3/ว2915-31กค61]โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

  [พร0023.3/ว2914-31กค61]โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว2895-26กค61]โครงการให้บริการวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

  [พร0023.3/ว2905-26กค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายภาพเพื่อสุขภาพ

  [พร0023.3/ว2894-26กค61]การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

  [พร0023.3/ว2893-26กค61]การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว293-26กค61]การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น

  [พร0023.3/ว2874-25กค61]การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย

  [พร0023.3/ว2870-24กค61]การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด

  [พร0023.3/ว289-24กค61]คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ฯ

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที