• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว2858-24กค61]โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ

  [ไฟล์รูปภาพ แบบมีสี]

  [พร0023.3/ว281-20กค61]การประเมินประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ[เพิ่มเติม]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว280-20กค61]การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  [พร0023.3/ว2819-19กค61]การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล ค่าของแผ่นดิน

  [พร0023.3/ว279-19กค61]ปรับเกณฑ์การประเมินการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว2805-19กค61]ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่าวฤดูกาลระบาด

  [พร0023.3/ว2803-19กค61]ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ฯ

  [พร0023.3/ว2806-19กค61]กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 2561

  [พร0023.3/ว2808-19กค61]ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ฯ

  [พร0023.3/ว2770-18กค61]การขอรับสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนและกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง

  [พร0023.3/ว2769-18กค61]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2767-18กค61]การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

  [พร0023.3/ว2762-18กค61]การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว278-17กค61]แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมการปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลในระบบ ฯ(ด้านยาเสพติด ระบบ NISPA)

  [พร0023.3/ว2751-17กค61]ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน คนไทยไม่เจบป่วยฉุกเฉิน

  [พร0023.3/ว2749-13กค61]ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย

  [พร0023.3/ว2746-16กค61]โครงการประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2720-13กค61]แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  [พร0023.3/ว275-13ก.ค.61]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปีพ.ศ.2561จำนวน4รางวัล

  [พร0023.3/ว274-12กค61]จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ฯ

  [ไฟล์แนบ]

  [พร0023.3/ว2699-12กค61]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2561(1ตค61)

  [พร0023.3/ว2682-11กค61]ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว273-12กค61]แจ้งตรวจสอบความถูกต้อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 

  [พร0023.3/ว272-12กค61]โครงการพัฒนาครูต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว271-11ก.ค. 61]ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ2561

  [พร0023.3/ว2671-11กค61]ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว2667-11กค61]ซักซ้อมแนวืางตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว9960-10กค61]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

  [เฉพาะ นายก ทต.บ้านปิน และ นายก อบต.เหมืองหม้อ]

  [พร0023.3/ว268-10กค61]การปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  [พร0023.3/ว2657-10กค61]ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน่ำ(ฤดูฝน) 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน 2561

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที