• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว267-10กค61]สำรวจงานวิจัยขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตามแบบสำรวจที่ส่งมาด้วย

  [พร0023.3/ว2653-10กค61]การปฏิบัติการอย่างเข้มข้นภารกิจการบริการจัดการขยะ

  [พร0023.3/ว2638-9กค61]ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว2639-9กค61]การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561(1 เมษ 61)

  [พร0023.3/ว2640-9กค61]การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2641-9กค61]ซักซ้อมแนวแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2642-9กค61]ซักซ้อมแนวแนวทางปฏิบัติในการลากิจหรือลาพักผ่อนของผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2643-9กค61]การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว2644-9กค61]การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/ว2636-9กค61]การรับสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.3/ว2630-6กค61]ขอรายละเอียดบัญชีสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมการท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว262-6กค61]การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ

  [พร0023.3/ว261-6กค61]สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ ได้นำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

  [พร0023.3/ว2623-6กค61]การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ infographic แนวปฏิบัติ การท่องเที่ยวในชุมชน

  [พร0023.3/ว2622-6กค61]การดำเนินการตามข้อคำสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว260-6กค61]โครงการอบรม หลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ กรมอนามัย 420 ชั่วโมง

  [พร0023.3/ว2610-6ก.ค.61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  [พร0023.3/ว2605-6ก.ค.61]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  [พร0023.3/ว259-4กค61]การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานแบบรายงานออนไลน์ฯ

  [พร0023.3/ว2567-4กค61]แจ้งขยายเวลาโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือใหกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.3/ว252-3กค61]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561

  [พร0023.3/ว250-2ก.ค.61]การติดตามการรายงานข้อมูลยาเสพติด(NISPA)

  [พร0023.3/ว240-2ก.ค.61]ตัวชี้วัดร้อยละของอปท.เป้าหมายที่มีการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของอปท.

  [พร0023.3/ว251-3ก.ค.61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0

  [พร0023.3/9572-2ก.ค.61]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561งวดที่4 เดือนกรกฎาคม-กันยายยน 2561

  [พร0023.3/ว2532-2กค61]ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2505-29มิย61]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]

  [พร0023.3/ว238-29 มิย.61]ขอความร่วมมือแจ้งการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงอายุ ปีงบประมาณ2561

  [พร0023.3/ว239-29มิ.ย.61]ได้กำหนดให้มีการประชุมปฎิบัติการกิจกรรมพัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้

  [พร0023.3/ว2525-2ก.ค.61]ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที