• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/4288-19มีค61]ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมครั้งที่ 5

  [พร0023.3/ว91-19มีค61]แจ้งการสมัครรับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว90-15มีค61]การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1005-14มีค61]เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล 2561 เป็นวันศุกร์ ฯ

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

   

  [พร0023.3/ว992-14มีค61]การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว988-14มีค61]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนด วิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งรับและการร่อนแร่ 2560

  [พร0023.3/ว987-14มีค61]ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย 60

  [พร0023.3/ว989-14มีค61]การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

  [พร0023.3/ว977-13มีค61]การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2561

  [พร0023.3/ว976-13มีค61]ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่

  [พร0023.3/ว978-13มีค61]การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว965-13มีค61]แม่บ้านมหาดไทยร่วมใจลดปริมาณและคัดเลือกขยะอินทรีย์และขยะเปียกครัวเรือน

  [ไฟล์แนบ 1]

  [ไฟล์แนบ 2]

  [ไฟล์แนบ 3]

  [ไฟล์แนบ 4]

  [ไฟล์แนบ 5]

  [พร0023.3/ว88-13มีค61]กำหนดประชุมซักซ้อมการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  [พร0023.3/ว959-12มีค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน และแบบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืน 2561

  [พร0023.3/ว3898-12มีค61]การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.

  [พร0023.3/ว919-8มีค61]ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

  [พร0023.3/ว885-7มีค61]สำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ

  [พร0023.3/ว81-7มีค61]ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน

  [พร0023.3/ว872-6มีค61]ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส

  [พร0023.3/ว873-6มีค61]แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  [พร0023.3/ว78-5มีค61]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2561

  [พร0023.3/ว79-5มีค61]การตอบแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบฯ

  [พร0023.3/ว826-2มีค61]กำหนดหลักเกณฑ์และวิีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ

  [ไฟล์แนบ มท0810.6/ว0541]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.3/ว825-2มีค61]การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [ไฟล์แนบ มท0810.6/ว276]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

   

  [พร0023.3/ว827-2มีค61]มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  [พร0023.3/ว824-2มีค61]แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว74-28กพ61]โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว73-26กพ61]แจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 60 รุ่นที่ 9 และ 10

  [พร0023.3/ว765-26กพ61]การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว762-26กพ61]แจ้งเลื่อนวันสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที