• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว4553-21พย60]ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

  [พร0023.3/ว410-20พย60]งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์

  [พร0023.3/ว407-20พย60]จัดการแข่งขันกีฬา ชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

  [พร0023.3/ว408-20พย60]โครงการ (อพ.สธ)

  www.rspg.or.th

  [พร0023.3/ว4511-20พย60]ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4510-20พย60]การดำเนินงานการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมเรียนรู้

  [พร0023.5/ว404-17พย60]การประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว403-17พย60]ประชุม(cluster)

  ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 2 เฉพาะเทศบาลเมืองแพร่

  [พร0023.3/ว4485-16พย60]โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว399-15พย60]สำรวจตลาด

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว4417-13พย60]หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญญาลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทินฯ

  [พร0023.3/ว4395-13พย60]แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4399-13พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว394-10พย60]แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว393-10พย60]แจ้งเรื่องการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ นานาชาติ คร้งที่ 15

  [พร0023.3/ว392-10พย60]โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

  [พร0023.3/ว4377-10พย60]สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

  [พร0023.3/ว4376-10พย60]ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 60

  [พร0023.3/ว391-10พย60]จัดส่งลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6

  [พร0023.3/ว4372-10พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 61

  [พร0023.3/ว388-8พย60]เตรียมของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ของปีงบ 62

  [พร0023.3/ว4347-8พย60]รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบ 60 และแผนปฏิบัติงาน ปีงบ 61

  (ไฟล์แนบ)

  [พร0023.3/ว4333-8พย60]โครงการตลาดประชารัฐ

  [พร0023.3/ว4313-8พย60]การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/19085-7พย60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ปีงบ61งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.60)

  [พร0023.3/ว4289-6พย60]การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว4284-6พย60]โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

  [พร0023.3/4282-6พย60]แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ปีงบ 61

  [พร0023.3/ว385-3พย60]ขยายระยะเวลารายงานผลฯการกข้อมูล แผนที่ภาษี

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที