• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว3195-1กค63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา

  [พร0023.3/ว272-30มิย63]แจ้งแผนการออกตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว3165-30มิย63]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.3/7739-30มิย63]เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว268-29มิย63]สื่อรณรงค์ป้องกันเชื่อโควิด-19

  [พร0023.3/ว267-29มิย63]โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

  [พร0023.3/ว265-26มิย63]ตรวจสอบใบอนุญาตทำการเก็บ ขน หรือกำจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

  [พร0023.3/ว3135-26มิย63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครื่อข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน

  [พร0023.3/ว3134-26มิย63]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว3118-26มิ.ย.63]ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของอปท.ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ พ.ศ.2563

  เฉพาะ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอลอง และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

  [พร0023.3/ว3087-24มิ.ย.63]แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินดฃอุดหนุนกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม)กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือไม่มีสัญชาิตไทย (เด็กรหัส G)

  [พร0023.3/ว3088-24มิ.ย.63]การประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัด อปท.

  [พร0023.3/ว258-24มิ.ย.63]ขอเชิญประชุมการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัด อปท.

  [พร0023.3/ว3090-24มิ.ย.63]แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว3068-23มิย63]การจัดส่งสื่อเพื่อเป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

  [พร0023.3/ว256-23มิย63]แจ้งตรวจสอบข้อมูลในระบบรายงานให้ความช่วยเหลือประชาชน(การดำรงชีวิต)จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว255-23มิย63]การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

  [พร0023.3/ว254-23มิย63]แจ้งเร่งรัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท.

  [พร0023.3/ว3059-23มิย63]ขอเผยแพร่ประชาสัมพัธ์สื่อองค์ความรู้

  [พร0023.3/ว3054-23มิย63]แจ้งการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว3053-23มิย63]ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ

  [พร0023.3/ว3051-23มิย63]รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว3050-22มิย63]การถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจและทรัพย์สิน ตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย

  [พร0023.3/ว3037-22มิย63]ขอรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้นักเรียน

  [พร0023.3/ว2971-17มิย63]มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว3034-19มิย63]การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว252-19มิย63]จัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา

  [พร0023.3/ว3024-19มิย63]หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับทุนเงินเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ ฯ

  [พร0023.3/ว3017-19มิย63]การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงิรอุดหนุนเฉพาะกิจ)

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2385-13พค63]การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที