• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว139-12เมษ60]แจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน กลุ่มงานสุขศึกษาและพลศึกษา อ.ลอง อ.ร้องกวาง อบจ.แพร่ ทม.แพร่

  (ต่อ1)

  (ต่อ2)

  [พร0023.3/ว140-12เมษ60]แจ้งโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลฯตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

  [พร0023.3/ว1432-12เมษ60]การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีฯ60ในระบบข้อมูลสารสนเทศทา่งการศึกษา

  [พร0023.3/ว1427-12เมษ60]โครงการมีความสุข สนุกกับ 4 H (Head Heart Hand Health)

  [พร0023.3/ว1426-12เมษ60]ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ

  [พร 0023.3/ว 1397-11เม.ย.60]โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

  [พร 0023.3/ว 1396-11เม.ย6]การปรับลดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1385-11เมษ60]ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัคบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  [พร0023.3/ว1363-10เมษ60]โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

  [พร0023.3/133-7เมษ60]ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"ประจำปี60

  [พร 0023.3/ว 132-7 เม.ย 60]แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560

  [พร 002.3/ว 131-7 เม.ย 60]จัดส่งหนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558

  [พร0023.3/ว1282-5เมษ60]ขอรหัสโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

   [พร 0023.3/ว 1281-4 เม.ย.60]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1291-4เมษ60]การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  [พร0023.3/ว1279-4เมษ60]การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี60

  ไฟล์แนบ 1

  ไฟล์แนบ 2

  [พร0023.3/ว1280-4เมษ60]การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว1262-3เม.ษ60]การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว 1244-31มี.ค.60]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  [พร 0023.3/127-30 มี.ค.60]การเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพ

  [พร0023.3/ว1226-30มีค60]ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยี่ยากไร้

  [พร0023.3/ว121-24มีต60]รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

  [พร0023.3/ว1137-24มีค60]ขอเชิญประชุมคณะอนุทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด

  [พร0023.3/ว118-23มีค60]รายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรและแหล่งน้ำ)

  สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

  [พร0023.3/ว4865-24มีค60]กำหนดมาตรฐานในการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน

  [พร0023.3/ว1137-24มีค60]เชิญประชุมคณะอนุทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

  [พร0023.3/ว1096-21มีค60]ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ60

  [พร0023.3/ว114-20มีค60]โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

  [พร0023.3/ว113-20มีค60]ขอส่งหนังสือมาตราฐานการดำเนินงาน ศพด. 2559

  แบบรายงานภัยแล้ง  ปี 2560 ภล.1 - ภล.3

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.17 วินาที