• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.3/ว251-18มิย63]แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องแผนรองรับสถานการณ์และคำแนะนำด้านสิทธิที่อยู่อาศัยของหน่วยงานสหประชาชาติในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19

  [พร0023.3/ว3002-18มิ.ย.63]การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช

  [พร0023.3/ว247-18มิ.ย.63]ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในดำเนินการที่เกี่ยวกับการกักกันผูุ้เดินทางที่มาจากต่างประเทศ

  [พร0023.3/ว248-18มิ.ย.63]การดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ที่เกิดขึ้น

  [พร0023.3/ว249-18มิ.ย.63]ขอส่งคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  [พร0023.3/ว2987-17มิย63]แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-payment)เพิ่มเติม

  [พร0023.3/ว2972-17มิ.ย.63]เชิญประชุมเรื่องมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.(รร.ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

  [พร0023.3/ว2981-17มิย63]การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว2980-17มิย63]การขับเคลื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว2979-17มิย63]แนวทางการเปิด - ปิด ภาคเรียนและแนวทางปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปรการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว2952-16มิย63]ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.3/ว242-15มิย63]จัดทำคู่มือดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  (เอกสารเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว241-15มิย63]รายงานสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.3/ว240-15มิย63]ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแพร่

  [พร0023.3/ว239-15มิย63]ประชาสัมพันธ์ อปท.สงรายชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับเขตสุขภาพ

  [พร0023.3/ว238-15มิย63]ให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project Brief)

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2939-15มิย63]การตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  [พร0023.3/ว2894-11มิย63]แนวทางการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว2840-9มิย63]การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ...

  [พร0023.3/ว6867-10มิย63]การนำรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

  [พร0023.3/ว2806-8 มิ.ย.63]แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  [พร0023.3/ว2803-8มิย63]บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปรการศึกษา 2563

  [พร0023.3/ว2783-5มิย63]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

  [พร0023.3/ว2782-5มิย63]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัดการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2563)

  [พร0023.3/ว2781-5มิย63]แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2 เดือน (กรกฎาคม - สิงหาคม 2563)

  [พร0023.3/ว226-8มิย63]แผนงาน/โครงการ สำหรับแก้ไขปัญหา โควิด-19

  (สื่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.3/ว225-5มิย63]แบบสอบถามการลงข้อมูลหน้ากาก

  (ไฟล์แนบเพิ่มเติม)

  [พร0023.3/ว2792-5มิย63]แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  [พร0023.3/ว2790-5มิย63]ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัด นราธิวาส

  [พร0023.3/ว224-5มิย63]แจ้งการหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  5934 เรื่อง (198 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที