• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว3366-31สค61]แนวทางการเตรียมพร้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปรงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว3294-24สค61]ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3286-24สค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว329-22สค61]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่ 4 คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว413-17สค61]ขอให้อำเภอสำรวจข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสำรวจที่ส่งมาพร้อมนี้

  [พร0023.4/ว318-16สค61]เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว3043-4สค61]แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือในประเด็นเกี่ยวกับการแนวทางปฏิบัติกรณีซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน ที่ถือเป็น งานก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว2999-6สค61]โครงการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นในการจัดทำกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร 0023.4/ว 10946-6 ส.ค.61]ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้าง บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน

  [พร0023.4/ว2966-3ส.ค.61]ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว10512-24กค61]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2748-17กค61]ส่งหนังสือ แนวทาง ข้อหารือกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว266-10กค61]ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว2570-4 ก.ค.61]ร่วมรับฟังการประชุม ITA ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Conference)

  [พร0023.4/ว2541-3ก.ค.61]คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยหารือของกระทรวงมหาดไทย

  [พร0023.4/ว2542-3ก.ค.61]การจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยของอปท.เป็นไปโดยถูกต้องและมีมาตฐาน

  [พร0023.4/ว2517-29มิย61]คณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 29(ก)

  [พร0023.4/ว2516-29มิย61]ขอแจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

  [พร0023.4/ว2515-29มิย61]คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

  [พร0023.4/ว228-21มิย.61]การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ....(ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ

  [พร0023.4/ว214-14มิย61]ซักซ้อมแนวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ]

  [พร0023.4/ว2265-13มิย.61]โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562ของอปท.จ.แพร่

  [พร0023.4/ว2241-12มิย.61]หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา

  [พร0023.4/ว2242-12มิย.61]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของอปท.

  [พร0023.4/ว205-8มิย.61]กิจการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  [พร0023.4/ว2113-5มิย.61]การจัดซื้อจัดจ้างของอปท.เป็นไปอย่างถูกต้องและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  [พร0023.4/ว2093-1มิย61]แจ้งกฏกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

  [พร0023.4/ว2091-1มิย61]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2029-28พค61]การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

  [พร0023.4/ว2028-28พค61]การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที