• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5013
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว4703-30พย60]การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  [พร0023.4/ว415-27พย60]หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว4575-22พย60]การวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.4/ว4538-21พย60]การปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก

  [พร0023.4/ว398-15พย60]ขออนุเคราะห์ข้อมูลการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว4131-27ตค60]แผนการปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 61

  [พร0023.4/ว4044-19ตค60]แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ 2535

  [พร0023.4/ว4046-20ตค60]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

  [พร0023.4/ว4047-20ตค60]ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว3924-10ตค60]การหารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน

  [พร0023.4/ว3846-5ตค60]ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ อปท. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

  [พร0023.4/ว3848-5ตค60]วินิจฉัยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 60

  [พร0023.4/ว3850-5ตค60]ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นขอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้มามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 60

  [พร0023.4/ว3819-4ตค60]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 60 ใช้บังคับ

  [พร0023.4/ว3818-4ตค60]อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติคามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 60

  [พร0023.4/ว3820-4ตค60]ซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 

  [พร0023.4/ว3814-3ตค60]แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

  [พร0023.4/ว3800-2 ต.ค.2560]แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

  [พร 0023.4/ว3490-7ก.ย.60]แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  [พร0023.4/ว3459-5กย60]การดำเนินการสมทบสวัสดิการชุมชน

  [พร 0023.4/ว303-1 ก.ย.60]การแจ้งสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 

  [พร 0023.4/ว279-15ส.ค.60]การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

  [พร0023.4/ว3098-11สค60]การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่32/2560 และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49-2560

  [พร0023.4/ว3001-8สค60]การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535

  (ไฟล์แนบ ต่อ)

   

  [พร 0023.4/ว241-13ก.ค.60]แจ้งให้จัดหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูล อปท. ประจำปี

   

  ไฟล์แนบ1

  [พร0023.4/ว2425-23มิย60]เกณฑ์ราคากลางและคุณภาพพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 60

  [พร 0023.4/ว2407-23มิ.ย.60]ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2560

  [พร0023.4/ว2392-22มิย60]การชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2290-15มิย60]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2189-7มิ.ย60]ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที