• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว3325-13กค63]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2961-16มิย63]ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

  [พร0023.4/ว2959-16มิย63]การดำเนินใาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท.

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.4/ว2761-4มิย63]แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.4/ว2745-2มิย63]การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

  [พร0023.4/ว2737-2มิย63]การเตรียมความพร้อมของงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2553-22พค63]แจ้ง อปท.สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน รายงานให้จังหวัดทราบ

  [พร0023.4/ว2522-20พค63]สำรวจข้อบัญญัติและเทศบัญญัติท้องถิ่นที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 62

  [พร0023.4/ว2087-22เมษ63]การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2059-21เมษ63]การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย

  [พร0023.4/ว1873-10เมษ63]เจตจำนงสุตจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  [พร0023.4/4157-7เมษ63]การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CosT ไม่ครบถ้วน

  [พร0023.4/ว1624-30มีค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว1524-24มีค63]การดำเนินคดีสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

  [พร0023.4/ว1399-18มีค63]ตรวจสอบรายฃื่อผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

  [พร0023.4/ว1315-13มีค63]สรุปข้อมูลการรวมหมู่บ้านที่มีจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน

  [พร0023.4/ว1290-12มีค63]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว1169-5มีค63]ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.

  [พร0023.4/ว841-14กพ63]ตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  [พร0023.4/ว834-14กพ63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว59-7กพ63]โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่้นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดแพร่

  [พร0023.4/ว718-6กพ63]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 2562

  [พร0023.4/ว681-4กพ63]รายงานผลการเร่งรัด ติดจามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)

  [พร0023.4/ว656-ก.พ.63]รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563สำหรับการเลือกตั้งสมาชิภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของอปท.

  [พร0023.4/ว630-31มค63]สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงขอส่งโปสเตอร์ธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

  [พร0023.4/ว629-31มค63]แจ้ง อปท.กำชับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ

  [พร0023.4/ว554-29มค63]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  [พร0023.4/ว553-29มค63]แจ้งรายชื่อเข้าร่วมการประชุม ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.4/ว483-24มค63]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูประโภค

  [พร0023.4/ว461-23มค63]กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตให้การนำเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 2) 2562

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที