• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.4190-6ก.ย55]การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูดจ้างของราชการท้องถิ่น
  [พร0037.4/ว.4104-31ส.ค55]ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖(หลักสูตร ๕ วัน)
  [พร0037.4/ว.4052-23ส.ค55]โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  [พร0704/ว.1598-28ส.ค55]เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.3911-20ส.ค55]การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องความปลอดภัย
  [พร0037.4/ว.3910-20ส.ค55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [19 ก.ค 55]ตอบคำถามที่ค้างจากการประชุมชี้แจงงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 ก.ค 55

  คำถาม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ได้เปิดซองสอบราคาเรียบร้อย ได้ผู้ประกอบการแล้ว แต่เกิดปัญหาเจ้าของที่ดินเดิมที่ยกที่ดีให้ก่อสร้างถนน แต่เปลี่ยนใจไม่ยอมยกที่ดินให้ เทศบาลจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินก่อสร้างได้

  คำตอบ  1.ที่ดินที่ยกให้ถ้ายังไม่ได้ก่อสร้าง เจ้าของสามารถถอนคืนได้ เคยมีคำพิพากษาศาลปกครอง พิจารณากรณียกที่ดินให้เทศบาลแล้วเทศบาลไม่ดำเนินการใด ต่อมาเจ้าของที่มาขอคืน ศาลเห็นว่าสามารถคืนได้ (เรื่องเกิดที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา)
              2. ต่อไปหากมีการยกที่ดินให้ อปท.ควรไปจดทะเบียนที่ สำนักงานที่ดินไว้ก่อน จะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้อีก

  [พร0037.4/ว.3316-11ก.ค55]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.278-11ก.ค55]การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.3228-5ก.ค55]การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.3086-28มิ.ย55]การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
  [พร0037.4/ว.258-27มิ.ย55]การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.2937-19มิ.ย55]โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อเรื่อง"หลักกฏหมายปกครองที่เป็นประโยชน์แก่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
  [พร0037.4/ว.2936-19มิ.ย55]แจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
  [พร0037.4/ว.2850-14มิ.ย55]การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ....
  [พร0037.4/ว.2837-13มิ.ย55]การส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.2771-11มิ.ย55]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.2383-21พ.ค55]ตอบหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.1917-24เม.ย55]ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐ แห่งราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.1754-5เม.ย55]การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.1610-27มี.ค55]การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแลัวสมัครรับเลือกตั้ง
  [พร0037.4/ว.1365-13มี.ค55]โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  [พร0037.4/ว.1373-13มี.ค55]รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท อัลติเมท พร็อพเพอรร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือล่วงล้ำลำน้ำ บ้านบางเบ้า ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
  [พร0037.4/ว.121-12มี.ค55]บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน
  [พร0037.4/ว.1255-8มี.ค55]การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.115-6มี.ค55]บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดส่งประมวลจริยธรรม
  [พร0037.4/ว.106-27ก.พ55]จัดอบรมออนไลน์(e-Learning)หลักสูตร"แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการถมดิน"
  [พร0037.4/ว.855-22ก.พ55]การกำหนดการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๓
  [พร0037.4/ว.95-15ก.พ55]รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
  [พร0037.4/ว.703-8ก.พ55]หารืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับถนนที่รับการโอนเงินจากกรมทางหลวง
  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที