• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.4/ว.373-3ก.พ54]การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2554
  [พร 0037.4/ว.124-21ม.ค54]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4-6/54
  [20 ม.ค 54]ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและจัดการสิ่ง แวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน"
  [พร 0037.4/ว.493-5ม.ค54]ขอให้พิจารณาสนับสนุนการส่งบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและท้องที่
  [พร 0037.4/ว.493-7ม.ค54]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ปฐมนิเทศ สัมมนา และประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.5597-30ธ.ค53]โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนและหลังการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะ
  [พร 0037.4/ว.5498-27ธ.ค53]การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.5496-27ธ.ค53]ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  [พร 0037.4/ว.5426-17ธ.ค53]การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
  [พร 0037.4/ว.5222-1ธ.ค53]การวินัยฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
  [พร 0037.4/ว.435-12พ.ย53]จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดตั้งและเปลี่ยนฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.4742-9พ.ย53]การสอบถามความคิดเห็นกรณีการจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร 0037.4/ว.419-5พ.ย53]การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  [พร 0037.4/ว.4524-21ต.ค53]การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [พร 0037.4/ว.4522-20ต.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.4521-20ต.ค53]โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.398-20ต.ค53]การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช
  [พร 0037.4/ว.397-20ต.ค53]รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่
  [พร 0037.4/ว.394-19ต.ค53]แจ้งให้จังหวัดแจกจ่ายหนังสือ"แนวทางการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
  [พร 0037.4/ว.4513-19ต.ค53]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.4200-11ต.ค53]แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
  [พร 0037.4/ว.4199-11ต.ค53]การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)
  [พร 0037.4/ว.376-5ต.ค53]แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  [พร 0037.4/ว.374-5ต.ค53]กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2552 และประจำปี 2553 รายงานภายในเดือนตุลาคม 2553  ดาวน์โหลด แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ต.ค 53 คลิกที่นี้
  [พร 0037.4/ว.365-30ก.ย53]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.364-29ก.ย53]คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานต่างๆของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
  [พร 0037.4/ว.349-28ก.ย53]ตรววสอบการนำข้อมูลการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [21ก.ย53]ตารางสรุปขอตั้งงบประมาณสนับสนุน(หมวดเงินอุดหนุน)ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.340-20ก.ย53]การตั้งงบประมาณสนับสนุนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.330-14ก.ย53]การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที