• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5013
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร 0037.4/ว.317-9ก.ย53]แจ้งหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.
  [พร 0037.4/ว.312-3ก.ย53]สรุปการขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.3675-30ส.ค53]การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

  -เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

  -เรือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1
  [25ส.ค53]สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง
  [พร 0037.4/ว.3597-24ส.ค53]การแก้ไข้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
  [พร 0037.4/ว.3595-23ส.ค53]โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
  [พร 0037.4/ว.165-23ส.ค53]แจ้งให้เทศบาลชะลอการเบิกจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  [พร 0037.4/ว.3497-16ส.ค53]แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
  [พร 0037.4/ว.285-6ส.ค53]รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.2980-4ส.ค53]แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  [พร 0037.4/ว.2979-4ส.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 5-6
  [พร 0037.4/ว.2897-3ส.ค53]การบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554  
  [พร 0037.4/ว.2896-3ส.ค53]โครงการให้ทุนแพทย์ชนบทคืนถิ่น"แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว"
  [พร 0037.4/ว.274-3ส.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 22
  [พร 0037.4/ว.275-3ส.ค53]ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ
  [พร 0037.4/ว.2892-28ก.ค53]แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
  [พร 0037.4/ว.269-28ก.ค53]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ
  [พร 0037.4/ว.2889-28ก.ค53]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.265-23ก.ค53]กำหนดจัดประชุมซักซ้อมการจัดทำงบฯ อปท.ปี54
  [พร 0037.4/ว.262-19ก.ค53]เชิญสั่งซื้อหนังสือคำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุดข้อหารือปัญหาทางกฏหมายและสัญญาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เล่มที่ 8 พ.ศ.2542-2543
  [พร 0037.4/ว.2648-9ก.ค53]การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาตามคำพิพากษาศาลปกครอง
  [พร 0037.4/ว.2581-9ก.ค53]การเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายสิทธิเมืองให้กับประชาชน
  [พร 0037.4/ว.2578-8ก.ค53]สอบถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร 0037.4/ว.245-8ก.ค53]กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งการตอบข้อหารือของจังหวัดชัยนาท
  [6 ก.ค 53]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
  [พร 0037.4/ว.2474-29มิ.ย53]โครงการจัดงานรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย
  [พร 0037.4/ว.2472-28มิ.ย53]การสัมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
  [พร 0037.4/ว.2471-28มิ.ย53]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร 0037.4/ว.2388-22มิ.ย53]หารือกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุจริตการสอบ
  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.07 วินาที