• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว3419-16สค62]แจ้งแนววินัจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.4/ว3420-16สค62]แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร0023.4/ว3417-16สค62]การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กค 2557

  [พร0023.4/ว3399-15สค62]แจ้งคำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนงานโครงการใกล้เคียง

  [พร0023.4/ว3398-15สค62]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว3367-14สค62]แจ้งเวียนกฏหมายลำดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559

  [พร0023.4/ว3366-14สค62]แจ้งคำสั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

  [พร0023.4/ว3326-13สค62]ขอส่งหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฯ

  [พร0023.4/ว411-13สค62]แจ้ง อปท.ทุกแห่งรายงายผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 

  [พร0023.4/ว3312-8สค62]จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว3231-2สค62]โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว3164-31กค62]ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547

  [พร0023.4/ว360-22ก.ค.62]แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม"โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562"

  [พร0023.4/ว3001-19กค62]การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

  [พร0023.4/ว2973-18กค62]แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว2972-18กค62]ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการบริหารส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2971-18กค62]การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว2953-18กค62]โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และแนวทางการแก้ไข ฯ

  [พร0023.4/ว2939-15กค62]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว2887-10กค62]แจ้งมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

  [พร0023.4/ว350-9กค62]โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

  [พร0023.4/ว2805-5กค62]ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว339-28มิย62]การตรวจสอบการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.4/ว2709-28มิย62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 62

  [พร0023.4/ว2632-24มิ.ย.62]โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่รายจ่ายที่ต้องบรรจุในแผนการจัดทำ/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอปท.จ.แพร่

  [พร0023.4/ว2622-24มิย62]กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ

  [พร0023.4/ว2494-13มิย62]ขอส่งพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) 2562

  [พร0023.4/ว2493-13มิย62]ขอส่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) 2562

  [พร0023.4/ว2411-7มิย62]พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว2392-7มิย62]ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบ 62 รุ่นที่ 12

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที