• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว1613-18เมษ62]ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

  [พร0023.4/ว1614-18เมษ62]การประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดแพร่(แก้ไขหน้าที่ 8)

  [พร0023.4/ว1552-11เมษ62]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิดบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2560

  [พร0023.4/ว1555-11เมษ62]ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.4/ว1556-11เมษ62]ขอให้ทบทวนแก้ไขการมีผลย้อนหลังของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559

  [พร0023.4/ว1513-10เมษ62]แก้ไขประกาศจังหวัดแพร่ งานประเพณีของท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1

  [พร0023.4/ว1454-5เมษ62]ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

  [พร0023.4/ว1397-3เม.ษ.62]แนววินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่ให้อปท.

  [พร0023.4/ว1396-3เม.ษ.62]การจัดซื้อจัดจ้างของอปท.เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  [พร0023.4/ว1228-25มีค62]การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

  [พร0023.4/ว1176-22มีค62]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถมงานดินตัก และรากฐานในการก่อสร้าง

  [พร0023.4/ว1015-12มีค62]การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว3614-11มีค62]แจ้งเลื่อนการประชุม

  [พร0023.4/ว3500-8มีค62]แจ้งเลื่อนประชุม

  [พร0023.4/ว3404-7มีค62]ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว899-5มีค62]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2562

  [พร0023.4/ว900-5มีค62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562

  [พร0023.4/ว127-5มีค62]บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กุมภาพันธ์ 2562

  [พร0023.4/ว126-5มีค62]แจ้งซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลีังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

  [พร0023.4/ว125-5มีค62]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ีายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด

  [พร0023.4/ว3092-1มีค62]ขอเชิญประชุม

  [พร0023.4/ว820-27กพ62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือของนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561

  [พร0023.4/ว800-26กพ62]หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

  [พร0023.4/ว782-25กพ62]มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

  [พร0023.4/ว108-25กพ62]แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัติกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน ฯ

  [พร0023.4/ว2591-21กพ62]การพิจาณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [สำหรับเอกสารประกอบและคำรับรองอื่นๆให้มารับ ที่ สถ.จ.แพร่(เฉพาะท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)]

  [พร0023.4/ว686-15กพ62]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

  [พร0023.4/ว2320-13กพ62]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว654-13กพ62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 2561

  [พร0023.4/ว74-13กพ62]แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที