• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.4/ว2254-13กพ62]การดุลยพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ

  [พร0023.4/ว615-12กพ62]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 2561

  [พร0023.4/ว93-12กพ62]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับแก่คู่สัญญา ฯ

  [พร0023.4/ว92-12กพ62]ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)

  [พร0023.4/ว592-11กพ62]ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 62

  [พร0023.4/ว2001-7กพ62]แจ้งการจัดการประชุมและกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฯ

  [พร0023.4/ว85-5กพ62]แบบสำรวจความคิดเห็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 61 ผ่านระบบ ITAS

  [พร0023.4/ว1821-5กพ62]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.4/ว506-4กพ62]การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ฯ

  [พร0023.4/ว75-1กพ62]แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มกราคม 2562

  [พร0023.4/ว74-1กพ62]แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.4/ว53-24มค62]จัดส่ง จุลสาร สรรสาระ รู้ สู้ทุจริต ให้อำเภอละ 1 เล่ม

  [พร0023.4/ว372-24มค62]การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว371-24มค62]การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงสร้างสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ปีงบ 59 เพิ่มเติม

  [พร0023.4/ว884-17มค62]แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

  [พร0023.4/ว795-16มค62]แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง

  [พร0023.4/ว216-15มค62]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562

  [พร0023.4/ว21-7มค62]ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.4/ว12-7มค62]แจ้งการอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.4/ว11-7มค62]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา

  [พร0023.4/ว71-4มค62]โครงการหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

  [พร0023.4/ว72-4มค62]แจ้งความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

  [พร0023.4/ว138-4มค62]การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว68-4มค62]การตั้งงบประมาณเงินสมทบเงินทดแทน

  [พร0023.4/ว67-4มค62]ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว6-4มค62]บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  [พร0023.4/ว568-28ธค61]นำส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.4/ว1-2มค62]หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 2561

  [พร0023.4/ว18339-27ธค61]หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.4/ว5073-24ธค61]ขอเชิญประชุม

  849 เรื่อง (29 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที