• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว1251-26มีค62]การโอนจัดสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.5/4358-25มีค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

  [พร0023.5/ว1245-25มีค62]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  [พร0023.5/ว169-25มีค62]กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฯ

  [พร0023.5/ว1240-25มีค62]การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 ของกระทรวงมหาดไทย

  [พร0023.5/ว1198-22มีค62]แจ้งยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมของงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว1196-22มีค62]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว161-22มีค62]แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร ฯ

  [พร0023.5/ว160-22มีค62]วินิจฉัยข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้ง ฯ

  [พร0023.5/ว159-22มีค62]กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

  [พร0023.5/ว1175-22มีค62]ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

  [พร0023.5/ว154-20มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว1116-19มีค62]การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

  [พร0023.5/ว148-18มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว146-13มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว147-15มีค62]อนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.5/ว143-11มีค62]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว964-11มีค62]ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. 2542 ปีงบ 62 งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 61

  [พร0023.5/3394-7มีค62]การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว923-7มีค62]โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อปท. สถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

  [พร0023.5/ว136-6มีค62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/3288-5มีค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.5/ว906-5มีค62]ก่ารโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่ อปท.

  [พร0023.5/3207-4มีค62]การโอนจัดสรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อนสนับสนุนฎีกา

  [4มีค62]เอกสารเพิ่มเติม โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.5/ว2863-27กพ62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีมกราคม 2562

  [พร0023.5/ว112-27กพ62]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3-4 (e-LAAS) ประจำปี 2562

  [พร0023.5/ว109-26กพ62]แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจข้อมูลก่อสร้างประเภทอาคาร(ปีงบประมาณ 2557 - 2561)

  [พร0023.5/ว769-22กพ62]แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

  [พร0023.5/ว105-21กพ62]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที