• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว752-22กพ62]การโอนจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ

  [พร0023.5/ว106-22กพ62]กำหนดหลักเณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อวิจัยและพัฒนา ฯ

  [พร0023.5/ว753-22กพ62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2535 ฯ

  [พร0023.5/ว747-21กพ62]ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561

  [พร0023.5/ว742-21กพ62]การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์

  [พร0023.5/ว727-20กพ62]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562

  [พร0023.5/ว726-20กพ62]ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้ อปท. 2542 สำหรับปีงบ 62 งวดที่ 1/2562 เดือน ตุลาคม 2561

  [พร0023.5/ว101-18กพ62]ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยาย โครการการบริหารงบประมาณและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภัสดุภาครัฐ

  [พร0023.5/ว100-15กพ62]แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

  [พร0023.5/ว99-15กพ62]การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/ว697-15กพ62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบดงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร)งวดที่ 2

  [พร0023.5/ว696-15กพ62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) ไตรมารสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)

  [พร0023.5/ว98-15กพ62]การรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

  [พร0023.5/ว97-15กพ62]ขอแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ชื่อเดิม ระเบียบเบิกจ่ายของคลัง ให้แก้เป็น รเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง

  [พร0023.5/ว649-13กพ62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ

  [พร0023.5/ว91-12กพ62]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว599-11กพ62]โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2

  [พร0023.5/ว585-11กพ62]ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการยกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ

  [พร0023.5/ว577-11กพ62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฯ

  [พร0023.5/71-7กพ62]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2562

  [พร0023.5/1834-5กพ62]การขออุทธรณ์การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 61 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

  [พร0023.5/ว83-5กพ62]มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th

  [พร0023.5/ว82-4กพ62]ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในเอกสารประกอบโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การบริหารงบประมาณแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  [พร0023.5/ว499-4กพ62]การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว493-31มค62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว492-31มค62]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)

  [พร0023.5/ว77-1กพ62]ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว73-1กพ62]ขยายเวลาการชำระเงิน การฝึกอบรมโครงการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.

  [พร0023.5/1586-31มค62]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0023.5/ว71-30มค62]หารืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.16 วินาที