• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว4566-5ตค63]การโอนเงิน ปีงบ 63 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ

  [พร0023.5/ว406-5ตค63]แจ้งรายละเอียดจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2563

  [พร0023.5/ว4565-5ตค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

  [พร0023.5/ว398-2ตค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/11622-29กย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว393-28กย63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4479-25กย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว389-24กย63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4445-23กย63]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

  [พร0023.5/ว386-23กย63]แจ้งแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา

  [พร0023.5/ว384-23กย63]จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2563

  [พร0023.5/ว4368-18ก.ย.63]โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)

  [พร0023.5/ว383-18ก.ย.63]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  เฉพาะสถอ.วังชิ้น สถอ.ลอง สถอ.เมืองแพร่และทม.แพร่

  [พร0023.5/ว4339-16ก.ย.63]ซ้กซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีของอปท.

  [พร0023.5/ว4341-16ก.ย.63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.

  [พร0023.5/ว4336-16ก.ย.63]แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว4212-15ก.ย.63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภอภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมุลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนสิงหาคม2563ให้แก่อปท.

  [พร0023.5/ว377-15ก.ย.63]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้อปท.

  [พร0023.5/ว4313-15ก.ย.63]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่อปท.ประจำเดือน พ.ค.63

  [พร0023.5/ว374-15ก.ย.63]แจ้งการโอนเงินฝากธนาคารของอปท.

  เฉพาะสถอ.ลอง สถอ.ร้องกวางและสถอ.สูงเม่น

  [พร0023.5/ว4288-14กย63]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว369-8กย63]การเพิกถอนชื่อ

  [พร0023.5/ว368-8กย63]การประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด ประโยชน์ และวิธีการใช้บัตรเติมน้ำมัน ฟลีทการ์ด

  [พร0023.5/ว4133-1กย63]แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น ผ่านระบบ QR Payment

  [พร0023.5/ว357-21สค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว350-26สค63]การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

  [พร0023.5/ว4046-26สค63]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี

  [พร0023.5/ว349-24สค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3983-24สค63]การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงวการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

  [พร0023.5/ว3963-21สค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)เพิ่มเติม

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที