• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว550-18ธค61]กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ 4

  [พร0023.5/ว4979-18ธค61]โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว4964-17ธค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 งวดที่ 11/2561

  [พร0023.5/ว546-14ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว545-14ธค61]ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบม (e-LAAS) รุ่นที่ 19-23

  [พร0023.5/ว4932-13ธค61]หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561

  [ไฟล์แนบ เพิ่มเติม]

  [พร0023.5/ว534-11ธค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว532-11ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว522-4ธค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4773-30พย61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 2534 ภาษี สุรา ฯ

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/ว516-29พย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4711-28พย61]การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561

  [พร0023.5/ว4702-28พย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว4701-28พย61]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.5/16903-28พย61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีตุลาคม 2561

  [พร0023.5/ว509-28พย61]หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางการก่อสร้างเพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว506-29พย61]หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2561

  [พร 0023.5/ว4658-26 พ.ย.61]การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร 0023.5/ว4658-26 พ.ย.61]การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.5/ว4648-26พย61]แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

  ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

  [พร0023.5/ว4602-21พย61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว4591-21พย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 62 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว4521-16พย61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว4518-16พย61]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 10/2561

  [พร0023.5/ว493-15พย61]สำนักงานที่ดินได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  [พร0023.5/ว491-15พย61]ขอตรวจสอบติดตามและเร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล รายงานข้อมูลหนี้ดังกล่าว

  [พร0023.5/ว490-15พย61]แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561

  [พร0023.5/ว485-14พย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที