• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว4115-24ต.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVผ่านทางระบบGFMIS

  เอกสารแนบที่ 1

  เอกสารแนบที่ 2

  [พร0023.5/ว4087-22ต.ค.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม2561

  [พร0023.5/ว4060-19ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

  [พร0023.5/ว4058-19ตค61]การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

  [พร0023.5/ว4038-18ตค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 9/2561

  [พร0023.5/ว433-18ตค61]จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ และมีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมยังไม่ครบตามจำนวนของหลักสูตร จึงขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน

  [พร0023.5/ว429-16ตค61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว428-16ตค61]แจ้งรายละเอียดประกาศฯและแบบฟอร์มประกอบการประกาศ ฯ เรื่องแนวทางและวิธีดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  [พร0023.5/ว427-16ตค61]แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลของปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว426-16ตค61]ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว425-12ตค61]การเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง ฯ

  [พร0023.5/ว421-11ตค61]การขอข้อมูลเกี่ยวกับการ จ้างเหมาบริการ ฯ

  [พร0023.5/ว417-10ตค61]ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา ฯ

  [พร0023.5/ว416-10ตค61]การออกกำลังกาย ไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามมาตรา 4 

  [พร0023.5/ว412-20ตค61]แจ้งประกาศ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่า ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัการเงินการคลังของรัฐ 2561

  [พร0023.5/ว3899-9ตค61]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชี

  [พร0023.5/ว406-5ตค61]แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบ 62

  [พร0023.5/ว3848-5ตค61]การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3847-5ตค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3845-5ตค61]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว3815-3ตค61]การจัดส่งรายงานการเินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว3798-2ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

  [พร0023.5/ว3791-2ตค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/13899-2ตค61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือนภาษีสิงหาคม 2561

  [พร0023.5/ว385-26กย61]แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  [พร0023.5/13844-1ตค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว384-26กย61]กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ

  [พร0023.5/ว393-28กย61]กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.5/ว392-28กย61]แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่อวยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ ฯ

  [พร0023.5/ว390-28กย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที