• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว388-27กย61]บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561

  [พร0023.5/ว387-27กย61]การเเป็นสถานพยาบาลของทางราการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

  [พร0023.5/ว383-26กย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3709-26กย61]ส่งแผนตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  [พร0023.5/ว376-21กย61]แจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ ฯ

  [พร0023.5/ว3637-20กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบ 61 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านระบบ GFMIS

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [พร0023.5/ว375-20กย61]คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ฯ

  [พร0023.5/ว3636-20กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ีายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปี งบประมาณ 2558 เพิ่มเติม ฯ

  [พร0023.5/ว371-19กย61]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2561

  [พร0023.5/3617-19กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ) ไตรมาสที่ 4 (ประเดือน กันยายน 2561)

  [พร0023.5/ว368-18กย61]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  [พร0023.5/ว3611-18กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว3610-18กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ

  [พร0023.5/ว10369-17กย61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561)

  [พร0023.5/ว365-17กย61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3579-17กย61]โครงการฝึกอบรมปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายการเงินประจำปี ฯ

  [พร0023.5/ว354-11กย61]ประชามสัมพันธ์โปสเตอร์รณรงค์ เร่องการประหยัด อดออม และมีวินัยทางการเงิน

  [พร0023.5/ว12715-10กย61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/450-6กย61]ดำเนินการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนราชการ

  [พร0023.5/451-6กย61]กำหนดการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบเบิกค่าเช่าบ้าน

  [พร0023.5/451-6กย61]กำหนดการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบเบิกค่าเช่าบ้าน

  [พร0023.5/ว3441-7กย61]ดำเนินการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ผ่านระบบ GFMIS ในรูปแบบ LSMW

  [พร0023.5/ว352-6กย61]ขยายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ฯ

  [พร0023.5/ว3430-5กย61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น

  [พร0023.5/ว345-4กย61]แจ้งการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

  [พร0023.5/ว3382-31สค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)เพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว3399-3กย61]เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย วันท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  [พร0023.5/ว3383-31ส.ค.61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนสิงหาคม 2561ให้แก่อปท.

  [พร0023.5/ว3381-31ส.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนมและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นไตรมาสที่4เพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว3380-31ส.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่4เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561เพิ่มเติม

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที