• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว3393-3กย61]การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2561

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]

  [พร0023.5/ว339-31สค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/3285-24สค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561)

  [พร0023.5/ว3260-23สค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว11737-21ส.ค.61]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่อบต.

  [พร0023.5/ว3220-21สค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม

  [พร0023.5/ว323-20สค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3185-20สค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

  [พร0023.5/ว320-17สค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว3132-16สค61]หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

  [พร0023.5/ว3128-16สค61]การกำหนดแบบบัญชีกลาง ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.5/ว313-15สค61]มูลนิธิวัจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จะจัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี 2561

  [พร0023.5/ว3102-14ส.ค.61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือน ก.ค. 2561ให้แก่อปท.

  [พร0023.5/ว3101-14ส.ค.61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ.2542งวดที่7/2561

  [พร0023.5/ว312-14ส.ค.61]การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.ประจำเดือน กรกฎาคม 61

  [พร0023.5/ว3049-8สค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสับสนุนการถ่ายโอนบุลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกรฎาคม - กันยายน 2561)

  [พร0023.5/ว3042-8สค61]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  [พร0023.5/3022-6สค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561)

  [พร0023.5/ว299-3สค61]จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรวมเล่ม (กันยายน 60 - มิถุนายน 61)และเพิ่มเติม กรกฎาคม 61

  [พร0023.5/ว298-2สค61]สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

  [พร0023.5/ว2955-2สค61]ซักซ้อมแนวทางการตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว297-1สค61]การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

  [พร0023.5/ว296-31กค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2903-26กค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561)

  [พร0023.5/ว290-25กค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว10484-23ก.ค.61]การตรวจสอบเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ค่าkของอปท.

  [พร0023.5/ว358-17กค61]การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 (ฉบับที่ 3)

  [พร0023.5/ว357-17กค61]กำหนดให้ประกวดเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั้งซื้อหรือสั่งจ้าง

  [พร0023.5/ว276-13ก.ค.61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้อปท.

  [พร0023.5/10185-13กค61]การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย(เพิ่มเติม)

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที