• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว182-21พค61]การจัดเก็บและเงินนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว1930-18พค61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3(เพิ่มเติม)

  [พร0023.5/ว1924-18พค61]โครงการฝึกอบรมปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

  [พร0023.5/ว1772-8พค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร0023.5/ว220-7พค61]การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2561

  [พร0023.5/ว164-4พค61]ให้ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ รายงานข้อมูลงบการเงินบันทึกข้อมูลในระบบ Google Forme

  [พร0023.5/ว1593-27เมษ61]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อน

  [พร0023.5/ว1562-26เมษ61]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะรับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2562 - 2566

  [พร0023.5/ว1591-26เมษ61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโฏอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมย - มิย 61)

  [พร0023.5/ว1559-25เมษ61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ไตรมาสที่ 3

  [พร0023.5/ว1558-25เมษ61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4

  [พร0023.5/ว1557-25เมษ61]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที3/2561

  [พร0023.5/ว151-25เมษ61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว146-24เมษ61]แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่อยงานของรัฐ

  [พร0023.5/ว1538-24เมษ61]แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนันสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ

  [อ้างถึง]

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.5/ว1516-23เมษ61]รายงานการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ 61

  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

  [พร0023.5/ว127-10เมษ61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/5646-10เมษ61]การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555-2560

  [พร0023.5/5645-10เมษ61]การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2555-2560

  [พร0023.5/ว1382-9เมษ61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 3 (เมษ - มิย 2561)

  [พร0023.5/ว1383-9เมษ61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าศึกษาบุตร)ไตรมาสที่ 3

  [พร0023.5/ว126-9เมษ61]ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

  [พร0023.5/ว125-9เมษ61]ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

  [พร0023.5/ว763-26กพ61]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว72-26กพ61]ปรับปรุงโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ฯ

  [พร0023.5/ว1371-9เมษ61]หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว1300-3เมษ61]รายงานผการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว1263-30มีค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ

  [พร0023.5/ว117-28มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว108-23มีค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที