• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว30-25มค61]กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)

  [พร0023.5/ว29-25มค61]ผลการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

  [พร0023.5/ว22-22มค61]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว270-22ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณพ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่2(เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561)

  [พร0023.5/ว272-22ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่2(เดือนมกราคม-มีนาคม2561)

  [พร0023.5/ว238-17ม.ค.61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร0023.5/ว237-17ม.ค.61]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

  [พร0023.5/ว195-15มค.61]การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างควาเข้มแข็งให้แก่องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

  [พร0023.5/ว12-11มค61]การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว159-11มค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 

  [พร0023.5/ว160-11มค61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 2

  [พร0023.5/ว162-11มค61]การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

  [พร0023.5/ว163-11มค61]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯ(ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ประจำเดือน ธันวาคม 2560

  [พร0023.5/ว176-12มค61]เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ

  [พร0023.5/ว146-11มค60]แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว11-11มค61]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว8-9มค61]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล

  [พร0023.5/ว93-8มค61]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร 0023.5/ว25-4 ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)

  [พร 0023.5/ว24-4 ม.ค.61]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่2 (เฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561)

  [พร 0023.5/ว5112-ม.ค.61]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

  [พร0023.5/ว5113-27ธค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าศึกษาบุตร)ไครมาสที่ 2

  [พร0023.5/ว5148-29ธค60]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

  [พร 0023.5/17 -3 ม.ค.60]การดำเนินการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560

  [พร0023.5/446-22ธค60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว5046-25ธค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.5/ว 4996-22ธค.60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)

  [พร0023.5/ว443-21ธค60]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว441-15ธค60]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร 0023.5/ว4933-15 ธค.60]การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.13 วินาที