• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว434-13ธค60]แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2560

  [พร0023.5/ว4839-8ธค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร0023.5/ว4810-7ธค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พฤศจิกายน 60

  [พร0023.5/ว4809-7ธค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.5/ว4808-7ธค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 ค่ากระแสไฟฟ้า

  [พร 0023.5/ว 4742-1ธ.ค.60]กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ

  [พร0023.5/ว421-29พย60]ขอสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ฯ

  [พร0023.5/ว4678-29พย60]การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 10/2560

  [พร0023.5/ว4534-20พย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว4536-20พย60]การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กย 59

  [พร0023.5/ว409-20พย60]บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว4529-20พย60]การโอนทรัพย์สินกรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว

  [พร0023.5/ว402-17พย60]แจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

  [พร0023.5/ว401-16พย60]การจัดสรรเงินค่าหลวงปิโตรเลียมงวดที่ 4-2560 ประจำเดือน ก.ค - ก.ย 60ฯ

  [พร0023.5/ว4475-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

  [พร0023.5/ว4474-15พย60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 60 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว4473-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ61สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 60)

  [พร0023.5/ว4472-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ61 สำหรับเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค60)

  [พร0023.5/ว4471-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 60)

  [พร0023.5/ว396-15พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(การศึกษาบุตร)ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 60)

  [พร0023.5/ว19434-14พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 สำหรับค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 60)

  [พร0023.5/ว4404-13พย60]การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปีงบ 61 ให้เป็นไปตามมาตรการดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 61

  [พร0023.5/ว4400-13พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 60)

  [พร0023.5/ว4401-13พย60]การโอนจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่1(ต.ค - ธ.ค 60)

  [พร0023.5/ว390-9พย60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว387-8พย60]การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก 

  [พร0023.5/ว4296-7พย60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/4160-30ตค60]รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาส(ค่าวัสดุการศึกษา ค่าพัฒนาบุคลากร และค่าจ้างครู)

  [พร0023.5/ว4159-30ตค60]เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่า่เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

  [พร0023.5/ว4157-30ตค60]งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที