• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5067
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว4156-30ตค60]เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมการจัดศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 60)

  [พร0023.5/ว4155-30ตค60]เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1

  [พร0023.5/ว4146-30ตค60]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 9 ปีงบ60

  [พร0023.3/ว386-6พย60]แจ้งการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ

  แก้ไข หนังสือนำส่งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  (อ้างถึง)

  [พร0023.5/ว4262-3พย60]รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านระบบ GFMIS

  [พร0023.5/ว4261-3พย60]รายงานเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

  [พร0023.5/ว381-31ตค60]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว4211-31ตค60]การส่งคืนงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว4199-31ตค60]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ผ่านระบบGFMIS

  [พร0023.5/ว4198-31ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)ผ่านระบบ GFMIS

  [พร0023.5/ว4197-31ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านระบบ GFMIS

  [พร0023.5/ว4185-31ตค60]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 61 ไตรมาสที่1(ตุลาคม - ธันวาคม 60)

  [พร0023.5/ว4186-31ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 60 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

  [พร0023.5/ว4169-30ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 61 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถนนทางหลวงท้องถิ่น ทางระบบ GFMIS

  [พร0023.5/4137-27ตค60]โครงการจัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน กสจ.แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

  [พร0023.5/ว4079-25ตค60]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบ 60

  [พร0023.5/ว4020-18ตค60]โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฏหมายและระเบียบใหม่ประจำปี 61

  [พร0023.3/ว367-16ตค60]สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 60

  [พร 0023.5/ว3987-17ตค60]การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

  [พร0023.5/ว3882-6ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60

  [พร0023.5/ว3877-6ตค60]แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)

  [พร0023.5/ว3854-5ตค60]การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป

  [พร0023.5/ว356-5ตค60]บัญชีนวัตกรรมไทย

  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

  [พร0023.5/ว3859-5ตค60]รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

  [พร0023.5/ว3855-5ตค60]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 60

  [พร0023.5/ว3856-5ตค60]โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 60

  [พร0023.5/ว351-3ตค60]แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ

  [พร0023.5/ว3821-4ตค60]การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนประกันสัญญา

  [พร0023.5/ว3404-2ตค60]การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที