• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0023.5/ว213-28พค63]จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563

  [พร0023.5/ว2612-28พค63]แจ้งรายชื้อผู้ทิ้งงาน

  [พร0023.5/ว211-26พค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว207-25พค63]แจ้งประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

  [พร0023.5/ว205-22พค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว202-20พค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2483-18พค63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 4/2563

  [พร0023.5/ว2482-18พค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 3

  [พร0023.5/ว199-15พค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2468-18พค63]หลักเกณฑ์การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว194-13พค63]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563

  [พร0023.5/ว2381-13พค63]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

  [พร0023.5/ว192-13พค63]การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  [พร0023.5/ว191-13พค63]หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

  (สิ่งที่ส่งมาด้วยให้ไปโหลดได้ที่ www.dla.go.th ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1339 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563)

  [พร0023.5/ว190-12พค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว2327-8พค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทพเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอกโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

  [พร0023.5/ว2326-8พค63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2563

  [พร0023.5/ว2325-8พค63]การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

  [พร0023.5/ว189-5พค63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว186-1พค63]การขอลดการถือหุ้นรายเดือน

  [พร0023.5/ว185-1พค63]การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

  [พร0023.5/ว183-30เมษ63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว180-29เมษ63]แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกรณีต่างๆที่ได้รับผลการะทบจาก โควิด-19

  [พร0023.5/ว2210-29เมษ63]การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

  [พร0023.5/ว176-28เมษ63]แจ้งโอนเงิน อปท.

  [พร0023.5/ว173-27เมษ63]ขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลัง e-GP 

  [พร0023.5/ว2136-24เมษ63]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 งวดที่ 3/2563

  [พร0023.5/ว172-24เมษ63]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2563

  [พร0023.5/ว171-24เมษ63]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2563

  [พร0023.5/ว170-24เมษ63]ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯทางออนไลน์

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.11 วินาที