• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  พร0023.5/ว 340 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อจัดจ้างโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ 2 )

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๙๐การขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  พร๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๘๙ การโอยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนันสนุนแก้ไขขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๖ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม- มีนาคา ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๕ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว๔๕๗๔ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๒ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวน)

  พร ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๗๑ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการบริการสาธารณสุข งวดที่ ๑

  พร ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

  [พร0023.5/ว.4500-25ธ.ค57]หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว.416-25ธ.ค57]รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของ อปท.

  [พร0023.5/ว.415-24ธ.ค57]การคำนวณค่าดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

  [พร0023.5/ว.4480-23ธ.ค57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน

  [พร0023.5/ว.413-23ธ.ค57]รายงานการดำเนินงาน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2557

  [พร0023.5/ว.4477-23ธ.ค57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  [พร0023.5/ว.410-15ธ.ค57]การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว.4295-9ธ.ค57]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  [พร0023.5/ว.4294-9ธ.ค57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางระบบ GFMIS

  [พร0023.5/ว.405-9ธ.ค57]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท.

  [พร0023.5/ว.404-4ธ.ค57]การจัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษกิจของจังหวัด

  [พร0023.5/ว.4205-2ธ.ค57]การโอนภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.5/ว.4180-1ธ.ค57]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี้

  [พร0023.5/ว.4138-27พ.ย57]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

  [พร0023.5/ว.4132-27พ.ย57]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

  [พร0023.5/ว.4092-25พ.ย57]การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมเพื่อศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

  [พร0023.5/ว.18526-24พ.ย57]การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

  [พร0023.5/ว.4070-24พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.เร่งด่วน ครั้งที่สอง

  [พร0023.5/ว.3993-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

  [พร0023.5/ว.3992-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

  [พร0023.5/ว.3991-19พ.ย57]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗)

  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.14 วินาที