• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.5/ว.99-20ก.พ55]เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ เป็นเงินสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.5/ว.98-20ก.พ55]แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวงานสถานีสูบน้ำไฟฟ้าเข้าบัญชีเงินฝาก
  [พร0037.5/ว.96-15ก.พ55]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.91-13ก.พ55]แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.5/ว.87-10ก.พ55]แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ รุ่นที่ 23-32
  [พร0037.5/ว.541-3ก.พ55]กำชับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)
  [พร0037.5/ว.540-3ก.พ55]การกันเงินไว้เบิกเลี่ยมปี กรณีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.5/ว.404-26ม.ค55]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.50-26ม.ค55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.49-25ม.ค55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.401-24ม.ค55]ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.48-24ม.ค55]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครู/ครูถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.63-20ม.ค55]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร0037.5/ว.62-20ม.ค55]การรายงานสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี้  
  [พร0037.5/ว.58-20ม.ค55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๕)
  [พร0037.5/ว.46-19ม.ค55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒(เดือนมกราคม ๒๕๕๕)
  [พร0037.5/ว.39-19ม.ค55]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.38-19ม.ค55]จัดสรรเงินค่าภาคหลวงเหมืองแร่ งวดที่ 4/2554
  [พร0037.5/ว.34-16ม.ค55]ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อขอใช้สิทธิเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  [พร0037.5/ว.53-16ม.ค55]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
  [พร0037.5/85-5ม.ค55]แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งบสนันสนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ)
  [พร0037.5/ว.3-5ม.ค55]ให้จัดส่งรายงานการสอบทานปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
  [พร0037.5/ว.405-28ธ.ค54]รายละเอียดการขอรับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑
  [พร0037.5/ว.400-27ธ.ค54]การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ(เพิ่มเติม)
  [พร0037.5/ว.5161-27ธ.ค54]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฏอน
  [พร0037.5/ว.398-27ธ.ค54]การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [พร0037.5/ว.397-27ธ.ค54]แจ้งขอรับเงินคืนอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ
  [พร0037.5/ว.396-27ธ.ค54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของบุคคลกรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.395-27ธ.ค54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครู/ครูถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4979-21ธ.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที