• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.5/ว.4977-16ธ.ค54]การขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นฝากธนาคาร
  [พร0037.5/ว.4976-16ธ.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๒
  [พร0037.5/ว.393-14ธ.ค54]ส่งรายละเอียดการจับเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4783-13ธ.ค54]ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.39-9ธ.ค54]การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4594-1ธ.ค54]แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.5/ว.383-29พ.ย54]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
  [พร0037.5/ว.4468-29พ.ย54]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4466-25พ.ย54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.379-23พ.ย54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครู/ครูถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4460-18พ.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ งวดที่ ๑(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔)
  [พร0037.5/ว.375-18พ.ย54]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.374-18พ.ย54]การตรวจสอบการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4458-17พ.ย54]การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.5/ว.371-14พ.ย54]แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2554
  [พร0037.5/ว.4306-2พ.ย54]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สามารถดาวโหลด แบบรายงานสถิติการคลัง ประจำปี 2554 ได้ คลิกที่นี้  
  [พร0037.5/ว.4300-31ต.ค54]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำฯ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4294-28ต.ค54]แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
  [พร0037.5/ว.350-28ต.ค54]หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต
  [พร0037.5/ว.4293-28ต.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส้งคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔)
  [พร0037.5/ว.338-19ต.ค54]แจ้งรายงานผลตามข้อสังเกตให้หน่วยรับตรวจ เพื่อให้รายงานจังหวัดภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับเรื่อง
  [พร0037.5/ว.4068-19ต.ค54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม 2554
  [พร0037.5/ว.4064-17ต.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.4063-17ต.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๑
  [พร0037.5/ว.4061-13ต.ค54]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
  [พร0037.5/ว.329-12ต.ค54]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำเงินส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3889-5ต.ค54]การตรวจระบบควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.323-5ต.ค54]การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน
  [พร0037.5/ว.320-3ต.ค54]ส่งแบบสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกงวด 3 เดือน
  [พร0037.5/ว.315-28ก.ย54]ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที