• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  เมนูหลัก
  รายงานงบการเงิน
  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5068
  คำแนะนำ: 18
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
   
   
                                                                                                                               
           
   
   
   
   
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ทำเนียบ นักศึกษาฝึกงาน

  รุ่นที่จบ 63 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 4

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 62 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 3

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 2

  รุ่นที่จบ 61 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 1

  รุ่นที่จบ 60 รุ่นที่ 2

  ????????????????????????????????????????????: กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.5/ว.314-28ก.ย54]แจ้งการโอนเงินฝากภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝาก อปท.ครั้งที่ ๒
  [พร0037.5/ว.3783-26ก.ย54]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.312-27ก.ย54]แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2554
  [พร0037.5/ว.303-20ก.ย54]รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนนการตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.5/ว.3785-26ก.ย54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บจัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3784-26ก.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ ๓ (เดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๔)จังหวัดปรับเกลี่ยเพิ่มเติม
  [พร0037.5/ว.3783-26ก.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓(เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๔)จังหวัดปรับเกลี่ยเพิ่มเติม
  [พร0037.5/ว.307-26ก.ย54]โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้านทางระบบอิเล็กทรอนิกภาครัฐ
  [พร0037.5/ว.308-26ก.ย54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/15193-23ก.ย54]ขอรับเงินบำเหน็จปกติของลูกจ้างประจำ(กรณีลูกจ้างประจำถ่ายโอนถึงแก่ความตาย) (นายอำเภอวังชิ้น)
  [พร0037.5/ว.303-20ก.ย54]รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการต่างโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  [พร0037.5/ว.296-19ก.ย54]ส่งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.293-14ก.ย54]แจ้งโอนเงินเดือนครูและค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3582-6ก.ย54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้และประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่นท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3579-6ก.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส้งคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓(เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๔)จังหวัดปรับเกลี่ยเพิ่มเติม
  [พร0037.5/ว.3578-6ก.ย54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ ๓ (เดือน ส.ค-ก.ย ๒๕๕๔)จังหวัดปรับเกลี่ยเพิ่มเติม
  [พร0037.5/ว.3575-2ก.ย54]ส่งแผนการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  [พร0037.5/ว.284-1ก.ย54]จัดสรรเงินค่าภาคเหมืองแร่ งวดที่ 1-2/2554 ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  [พร0037.5/ว.282-30ส.ค54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3381-29ส.ค54]การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547-2554
  [พร0037.5/ว.276-26ส.ค54]แจ้งโอนเงินบุคลากรถ่ายและเงินเดือนครูเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.272-24ส.ค54]แจ้งโอนเงินบุคลากรถ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.266-23ส.ค54]แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3370-22ส.ค54]เร่งรัด ติดตามการจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นายอำเภอร้องกวาง,สูงเม่น และวังชิ้น

  [พร0037.5/ว.3371-22ส.ค54]เร่งรัด ติดตามการจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นายอำเภอเมืองแพร่ และสอง

  [พร0037.5/ว.3372-22ส.ค54]เร่งรัด ติดตามการจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  [พร0037.5/ว.3373-22ส.ค54]เร่งรัด ติดตามการจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นายอำเภอเมืองแพร่,สูงเม่น,หนองม่วงไข่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [พร0037.5/ว.261-19ก.ค54]แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.257-17ส.ค54]รายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3272-15ส.ค54]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.3270-15ส.ค54]ส่งเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
  [พร0037.5/ว.3262-10ส.ค54]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จัดเก็บเดือนพฤษภาคม 2554 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต จัดเก็บเดือนมิถุนายน 2554 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.5/ว.3171-9ส.ค54]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางส้งคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๔)จังหวัดปรับเกลี่ยเพิ่มเติม
  2622 เรื่อง (88 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที